Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach

Natalia Bloch
ISBN: 978-83-229-3217-9
Liczba stron: 672
Rok wydania: 2011
Cena: 34,65 PLN   15,00 PLN  

Bohaterami tej książki są „urodzeni uchodźcy” – młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli na świat już w Indiach, niejako dziedzicząc swój status po rodzicach. Stał się on główną osią, wokół której budują swoje autoidentyfikacje, o czym świadczy celowe podtrzymywanie stanu bezpaństwowości poprzez nieprzyjmowanie indyjskiego obywatelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom uchodźstwa, które w przedłużającej się liminalności, interpretowanej jako obrzęd przejścia pomiędzy zerwaniem z dawnym życiem w kraju pochodzenia a ponownym „zakorzenieniem” w kraju przyjmującym, upatrują przyczyn społecznej degradacji i kryzysu tożsamości.

Diaspora tybetańska stanowi przykład pomyślnej reinterpretacji kategorii uchodźstwa, będącej źródłem podmiotowości i sprawczości. Jednocześnie jednak wytworzyła ona swoisty „uchodźczy reżim tożsamości”, narzucając jedną, oficjalną wersję tożsamości tybetańskiej. Książka analizuje proces powstawania takiego reżimu, który uczynił z „urodzonych uchodźców” więźniów ich wyidealizowanego i uromantycznionego wizerunku, oraz pokazuje szereg strategii oporu, jakie stosują wobec niego młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do tworzenia własnych, alternatywnych autoprzedstawień.

WPROWADZENIE

1. Uchodźstwo jako przedmiot badań

2. „Urodzeni uchodźcy” jako badana grupa: Tybetańczycy w Indiach

3. Metodyka

4. Stan badań i źródła

5. Autorefleksyjność badacza

6. Konstrukcja książki

7. Pisownia nazw i terminów obcych

8. Podziękowania

Rozdział I

Tło historyczne diaspory tybetańskiej

1. Tybet zwany dawnym

1.1. Kultura tybetańska a bon

1.2. Państwo i społeczeństwo po wprowadzeniu buddyzmu

1.3. Relacje tybetańsko-chińskie

1.4. Tybet pod rządami Chińskiej Republiki Ludowej

2. Początki diaspory tybetańskiej

2.1. Ucieczka XIV Dalajlamy do Indii

2.2. Pierwsza fala uchodźców

2.3. Polityka separacji na uchodźstwie

Rozdział II

Polityczne aspekty funkcjonowania diaspory tybetańskiej w Indiach

1. Struktura władzy tybetańskiej na uchodźstwie

1.1. Konstytucja

1.2. Władza ustawodawcza

1.3. Władza wykonawcza

1.4. Władza sądownicza

2. Dalajlama jako przywódca polityczny

2.1. Generowanie międzynarodowego poparcia dla kwestii tybetańskiej

2.2. Negocjacje z władzami Chińskiej Republiki Ludowej

3. Główne założenia strategii politycznej Dalajlamy i jego rządu

3.1. Idea rzeczywistej autonomii

3.2. Dialog i kompromis

3.3. Zasada non-violence

Rozdział III

Czynniki i mechanizmy kształtujące współczesną kulturę młodego pokolenia uchodźców tybetańskich

1. Nowoczesna edukacja

1.1. Desakralizacja systemu edukacji

1.2. Język angielski jako język wykładowy

1.3. Pozyskiwanie świadomości historycznej i wiedzy o stosunkach międzynarodowych

1.4. Edukacja na rzecz demokracji

2. Laicyzacja społeczeństwa

2.1. Spadek liczby powołań do stanu duchownego

2.2. Nowoczesny mnich

2.3. Redefiniowanie buddyzmu

3. Kontakt z kulturą Zachodu i kraju osiedlenia

3.1. Dostęp do Internetu i innych środków masowego przekazu

3.2. Obozy uchodźców jako atrakcja turystyczna

3.3. Wpływy indyjskie a wpływy zachodnie

4. Czynniki ekonomiczne

4.1. Odejście od gospodarki pastersko-rolniczej

4.2. Problem bezrobocia i poszukiwanie pracy poza obozami

4.3. Zagraniczna emigracja zarobkowa

Rozdział IV

Konstruowanie uchodźczego dyskursu tożsamości tybetańskiej

1. Konstruowanie tożsamości narodowej: stawanie się Tybetańczykiem na uchodźstwie

1.1. Status uchodźcy jako kategoria wyobrażona

1.2. Polityka tożsamości jako reżim

1.3. Odchodzenie od tożsamości regionalnych i lokalnych

1.4. Kształtowanie postaw narodowych w szkołach

1.5. Tworzenie symboliki narodowej

1.6. Mit Tybetu jako utraconej Shambhali: konstruowanie „wyobrażonej ojczyzny” i retoryka powrotu

1.7. Budowanie powiązań transnarodowych

2. Adaptacja zachodnich kategorii społeczno-politycznych: „nowe tradycje” tybetańskie

2.1. „Wynajdywanie tradycji” w diasporze

2.2. Demokracja, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka

2.3. Równouprawnienie płci

2.4. Troska o środowisko naturalne

2.5. Wegetarianizm i prawa zwierząt

Rozdział V

ALTERNATYWNE TOŻSAMOŚCI W MŁODYM POKOLENIU UCHODŹCÓW TYBETAŃSKICH

1. Praktyka życia politycznego

1.1. Postawy opozycyjne wobec polityki rządu uchodźczego

1.2. Radykalizacja metod realizacji celów politycznych

1.3. Redefiniowanie patriotyzmu

2. Opór przeciwko polityce „jednej” tożsamości

2.1. Centrum i peryferie: różne osie konstruowania tożsamości uchodźczej

2.2. Kompleks Tybetańczyka, który nigdy nie widział Tybetu: „urodzeni uchodźcy” a „nowi uchodźcy”

2.3. Dyskurs autentyczności: próby demitologizacji wizerunku „prawdziwego Tybetańczyka”

Podsum owanie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Słownik terminów tybetańskich, sanskryckich i hindi

Wykaz map

Wykaz fotografii, dokumentów i ilustracji

Najważniejsi rozmówcy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter