Prawda historyczna a prawda polityczna. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946

Bogusław Paź (red.)
ISBN: 978-83-229-3185-1
Liczba stron: 448
Rok wydania: 2011

Publikacja zawiera wypowiedzi naukowców reprezentujących różne dyscypliny (m.in. historia, prawo, politologia, filozofia i literatura) na temat ludobójstwa ludności cywilnej na Kresach południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1939–1946. Badacze podejmują się zarówno rekonstrukcji faktów z lat 1939–1946, jak i rozważań nad naturą prawdy historycznej. W tomie zabrali głos m.in. prawnicy dysponujący dokumentami i opracowaniami ujawniającymi rozmiary opisywanych wydarzeń oraz ich naoczni świadkowie. Drugi nurt rozważań – filozoficzny – opiera się na klasycznej koncepcji prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczą (adaequatio intellectus et rei). Całość stanowi interdyscyplinarną refleksję nad przyczynami i rozmiarami wydarzeń z lat 1939–1946.

 

Podziękowania

Słowo wstępne

Foreword

WPROWADZENIE

Bogusław Paź, Pojęcie prawdy historycznej — determinanty filozoficzne i polityczne

I. KRESY POŁUDNIOWO-WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ I ICH ZAGŁADA

Stanisław Srokowski, Kultura i zagłada polskich Kresów południowo-wschodnich

Karel C. Berkhoff, „Akcja wyniszczenia Polaków”

II. LUDOBÓJSTWO I ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI JAKO KWALIFIKACJE PRAWNE DZIAŁAŃ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW Z OUN-UPA I SS „GALIZIEN” NA TERENIE KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RP

Dorota Cebrat, Informacja o śledztwie w sprawie ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939–1945 na terenie województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego

Piotr Zając, Informacja odnośnie do oceny karnoprawnej zdarzeń na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego z lat 1939–1945 w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZpNP w Lublinie

Waldemar Szwiec, Informacja o śledztwie w sprawie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1945 na terenie Huty Pieniackiej

III. KŁAMSTWO PRZEMILCZENIA

Bogusław Paź, Przemilczenie jako radykalna forma kłamstwa historycznego. Filozoficzna analiza zjawiska przemilczenia w kontekście ludobójstwa na Kresach

Czesław Partacz, Przemilczane w ukraińskiej historiografi i przyczyny ludobójstwa popełnionego przez OUN-UPA na ludności polskiej

John-Paul Himka, Refl eksje żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii. Pamiętnik Ołeksandra Powszuka (1943–1944)

Per A. Rudling, Szkolenie w mordowaniu: Schutzmannschaft Battalion 201. i Hauptmann Roman Szuchewycz na Białorusi w 1942 roku

Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Polsko-ormiańskie miasto Kuty nad Czeremoszem — rozwój i zagłada

Aleksandr Diukow, „Kwestia żydowska” w planach OUN-UPA

IV. MARTYRIA, CZYLI MĘCZEŃSTWO I ŚWIADECTWO

Mieczysław Albert Krąpiec, Cień nieosądzonych zbrodni

Mirosław Hermaszewski, Tragiczna marcowa noc 1943 roku

Jan Kulmanowski, „Podeszło do mnie trzech Ukraińców i zaczęli mnie kłuć bagnetami” (relacja byłego mieszkańca kolonii Ugły na Wołyniu)

Amelia Mamczar, „Albo mnie zastrzel, albo mnie wypuść, niech nie palę się żywcem z tymi dziećmi” (relacja mieszkanki kolonii Pendyki na Wołyniu)

Stefania Kamińska, Ultimatum banderowców i „pomoc” Sowietów (relacja świadka zbrodni we wsi Prosowce w województwie tarnopolskim)

Stanisław Pielichowski, „Cudem udało się mi ujść z życiem” (relacja mieszkańca wsi Herbutów w województwie stanisławowskim)

Wojciech Orłowski, Dowody zbrodni dokonanych przez Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej w powiecie Brody. Przypadek Włodzimierza Czerniawskiego, dowódcy kurenia UPA z Czernicy pow. Brody

Romuald Niedzielko, O Ukraińcach ratujących Polak skazanych na zagładę przez OUN-UPA

V. PAMIĘĆ I PRAWDA HISTORYCZNA. KWESTIA TZW. POLITYKI HISTORYCZNEJ

Ewa M. Thompson, Postmodernizm i europejska pamięć

Ewa Siemaszko, Stan badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińską Powstańczą Armię

Lucyna Kulińska, Problem rozliczenia i osądzenia zbrodni OUN-UPA, SS „Galizien” i innych kolaboracyjnych formacji ukraińskich przez demokracje zachodnie podczas „zimnej wojny”

Tomasz Rola, Obraz OUN-UPA i ludobójstwa na Kresach na wspłczesnej Ukrainie

VI. LUDOBÓJSTWO NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RP Z PERSPEKTYWY UKRAIŃSKIEJ HISTORIOGRAFII

Aleksiej Martynow, Ukraińska policyjna kolaboracja w kontekście fałszowania historii II wojny światowej. Wstęp do tematu

Adolf Kondracki, Wołyńska tragedia oczyma naukowców niepodległej Ukrainy

Ihor Iljuszyn, UPA i AK. Konfl ikt wojskowo-polityczny na Ukrainie Zachodniej (Wołyń i Galicja Wschodnia) w latach II wojny światowej

Autorzy tomu

Authors

Indeks nazw osobowych

Indeks miejscowości

Indeks rzeczowy

 

CONTENTS

(HISTORICAL TRUTH AND POLITICAL TRUTH IN THE SCIENTIFIC RESEARCH. THE GENOCIDE ON THE SOUTH-EASTERN POLISH BORDERLANDS IN 1939–1946)

Acknowledgment

Słowo wstępne

Foreword

INTRODUCTION

Bogusław Paź, The notion of historical truth — philosophical and political determinants

I. THE SOUTH-EASTERN BORDERLANDS OF THE SECOND POLISH REPUBLIC AND THEIR DESTRUCTION

Stanisław Srokowski, The culture and destruction of the Polish south-eastern Borderlands

Karel C. Berkhoff, The „Action to Destroy the Poles”

II. GENOCIDE AND CRIME AGAINST HUMANITY AS LEGAL CATEGORIES OF THE ACTIONS OF THE UKRAINIAN NATIONALISTS FROM THE OUN-UPA AND SS “GALIZIEN” IN THE POLISH SOUTH-EASTERN BORDERLANDS

Dorota Cebrat, Information concerning the investigation into the genocide committed by the Ukrainian nationalists between 1939 and 1945 in the provinces of Lviv, Tarnopol and Stanisławów

Piotr Zając, Information concerning the classifi cation under criminal law of the events that occurred in the province of Volhynia in 1939–1945 on the basis of fi ndings of the investigation

carried out by the regional branch of the Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation in Lublin

Waldemar Szwiec, Information concerning the investigation into the genocide committed by the Ukrainian nationalists between 1939 and 1945 in the village of Huta Pieniacka

III. THE LIE OF CONCEALMENT

Bogusław Paź, Concealment as a radical form of historical lie. A philosophical analysis of concealment in the context of genocide in the Borderlands

Czesław Partacz, The concealed truth about the causes of genocide committed by the OUN-UPA against the Poles in Ukrainian historiography

John-Paul Himka, Reflections of a Soldier in the Ukrainian Insurgent Army: The Diary of Aleksander Povshuk, 1943–1944

Per A. Rudling, Schutzmannschaft Battalion 201 and Hauptmann Roman Shukhevych in Belarus 1942

Tadeusz Isakowicz-Zaleski, The Polish-Armenian town of Kuty on the Cheremosh River — development and destruction

Aleksandr Diukow, The “Jewish issue” in OUN-UPA’s plans

IV. MARTYRIA, OR MARTYRDOM AND TESTIMONY

Mieczysław Albert Krąpiec , The shadow of crimes that were not put to trial

Mirosław Hermaszewski, The tragic March night in 1943

Jan Kulmanowski, “Three Ukrainians came up to me and began to poke me with bayonets” (an account by a former resident of the Ugły settlement in Volhynia)

Amelia Mamczar, “Either shoot me or let me out, don’t let me burn alive with those children” (an account by a former resident of the Pendyki settlement in Volhynia)

Stefania Kamińska, The Bandera men’s ultimatum and the Soviets’ “help” (an account by a witness to the murder in the Prosowce village in the Tarnopol province)

Stanisław Pielichowski, “I narrowly escaped with my life” (an account by a former resident of the village of Herbut in the Stanisławów province)

Wojciech Orłowski, UPA members in Lower Silesia. The case of Vladimir Chernavsky, commander of a battalion from Czernica, Brody district

Romuald Niedzielko, On Ukrainians saving Poles condemned to death by the OUN-UPA

V. MEMORY AND HISTORICAL TRUTH. THE ISSUE OF THE SO-CALLED HISTORICAL POLICY

Ewa M. Thompson, Postmodernism and European Memory

Ewa Siemaszko, State of research conducted in Poland into genocide committed by the OUN-UPA

Lucyna Kulińska, The problem of accountability for and trying the crimes by members of the OUN-UPA and SS “Galizien” during the “cold war”

Tomasz Rola, The image of the OUN-UPA and genocide committed in the Borderlands in contemporary Ukraine

VI. GENOCIDE IN THE POLISH SOUTH-EASTERN BORDERLANDS FROM THE PERSPECTIVE OF UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY

Aleksiej Martynow, Introduction to the subject of Ukrainian police collaboration in the context of falsification of the history of World War II

Adolf Kondracki, The Volhynia tragedy in the eyes of scholars from independent Ukraine

Ihor Iljuszyn, UPA (Ukrainian Insurgent Army) and AK (Home Army). The Ukrainian-Polish military-political confl ict in Western Ukraine (Volhynia and Eastern Galicia) during the Second World War

Autorzy tomu

Authors

Name index

Place index

Subject index

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter