Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce — wybrane problemy

Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3355-8
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2013

Tom pod redakcją Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej jest poświęcony władzy sądowniczej. W pierwszej części publikacji zaakcentowano niezależność władzy sądowniczej będącą jej kluczową wartością. Druga część omawia wpływ prawa europejskiego na funkcjonowanie sądów w RP oraz wskazuje kierunki i sposoby sprostania wyzwaniom, które dla władzy sądowniczej niesie akcesja do UE. W części trzeciej poruszono między innymi zagadnienie pozakonstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości czy kwestię zasadności organizacyjnego wyodrębnienia sądów wojskowych.

Słowo wstępne

ROZDZIAŁ I Niezależność władzy sądowniczej

ARTUR ŁAWNICZAK, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej w Konstytucji RP

BOGUSŁAW BANASZAK, Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów — gwarancje i zagrożenia

NINA LEŚNIAK, JUSTYNA MICHALSKA, Krajowa Rada Sądownictwa jako pozajudykacyjny organ władzy sądowniczej

WITOLD JAKIMKO, Zakres dopuszczalnej ingerencji Ministra Sprawiedliwości w sferę funkcjonowania sądów

ROZDZIAŁ II Prawo europejskie i jego wpływ na funkcjonowanie sądów w RP

JAKUB RZUCIDŁO, JUSTYNA WĘGRZYN, Specyfika kontroli konstytucyjności prawa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

MALWINA JAWORSKA, MARIUSZ JABŁOŃSKI, Modyfikacja roli sądów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie praktyki funkcjonowania sądownictwa administracyjnego

MICHAŁ BERNACZYK, Wpływ Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na działalność orzeczniczą polskich organów wymiaru sprawiedliwości

ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, Wznowienie postępowania sądowego jako problem wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ROZDZIAŁ III Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

ALINA ROGOWSKA, Zasadność organizacyjnego wyodrębnienia sądów wojskowych

MICHAŁ ZIELIŃSKI, Trybunał Stanu jako organ sprawujący wymiar sprawiedliwości

RYSZARD BALICKI, ARTUR ŁAWNICZAK, Pozakonstytucyjny wymiar sprawiedliwości

TOMASZ RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF WYGODA, Model postępowania sądowoadministracyjnego a rozszerzanie właściwości sądów administracyjnych o problematykę dostępu i ochrony informacji

MARIUSZ JABŁOŃSKI, SYLWIA JAROSZ-ŻUKOWSKA, Wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa stosowania procedur z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter