Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym

Przemysław Jóźwikiewicz
ISBN: 978-83-229-3376-3
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2013
Cena: 45,00 PLN   20,00 PLN  

Przedmiotem badań w proponowanej monografii jest ukraińskie słownictwo informatyczne zarówno to oficjalne, notowane w słownikach, publikacjach z dziedziny IT, stanowiące warstwę słowną programów komputerowych, jak i to jeszcze nieskodyfikowane, funkcjonujące przede wszystkim w środowisku tzw. komputerowców, hakerów, spotykane głównie w Internecie. W książce zaprezentowano czynniki ekstralingwalne, które miały decydujący wpływ na konstytuowanie się i późniejsze funkcjonowanie ukraińskiego słownictwa informatycznego. Ważną kwestią było również opisanie jego źródeł oraz nakreślenie obszarów występowania. Analizie (morfologicznej, znaczeniowej, słowotwórczej) poddano materiał językowy wyekscerpowany z wielu źródeł: 1. plików pomocy i interfejsów programów komputerowych, 2. publikacji zawierających badane słownictwo — zarówno literatury branżowej, jak i słowników terminologicznych, 3. stron internetowych poświęconych różnym zagadnieniom informatycznym.

Wstęp

Rozdział 1. Informatyka, technologie informacyjne i zakres opracowania ukraińskiego słownictwa informatycznego na przełomie XX i XXI w.

1.1. Pozycja technologii informacyjnych na Ukrainie (1991–2012)

1.2. Stan badań nad ukraińskim słownictwem informatycznym

1.3. Wpływ ustawodawstwa, globalizacji i mody językowej na rozwój słownictwa informatycznego na Ukrainie

Rozdział 2. Ukraińskie słownictwo informatyczne — pochodzenie, stan obecny i perspektywy rozwoju

2.1. Wpływ czynników zewnętrznych a geneza ukraińskiego słownictwa informatycznego

2.1.1. Rdzennie ukraińskie słownictwo informatyczne

2.1.2. Zapożyczenia leksykalne, kalki, internacjonalizmy

2.1.3. Ukraińskie słownictwo informatyczne a obce wtrącenia leksykalne

2.2. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju leksyki informatyczne

2.2.1. Słownictwo wybranych produktów programowych Microsoft

2.2.2. Internet a słownictwo informatyczne

2.2.2.1. Ukraińskojęzyczne witryny internetowe

2.2.2.2. Ukraiński socjolekt informatyczny

2.2.2.3. Kanały komunikacji — programy pocztowe, komunikatory, czaty, fora, blogi

Rozdział 3. Oficjalne i nieformalne ukraińskie słownictwo informatyczne — wybrane aspekty analizy językoznawczej

3.1. Klasyfikacja morfologiczna słownictwa informatycznego

3.1.1. Słownictwo informatyczne w świetle kategorii części mowy

3.1.2. Podział ilościowy skupień terminologicznych o charakterze informatycznym

3.2. Klasyfikacja znaczeniowa ukraińskiego słownictwa informatycznego

3.3. Charakterystyka słowotwórcza ukraińskiego słownictwa informatycznego

3.3.1. Derywaty rzeczownikowe

3.3.1.1. Derywaty rzeczownikowe o jednej podstawie motywującej

3.3.1.1.1. Rzeczowniki sufiksalne

3.3.1.1.2. Rzeczowniki prefiksalne

3.3.1.1.3. Substantywizacja

3.3.1.2. Derywaty rzeczownikowe o dwóch i więcej podstawach motywujących

3.3.1.2.1. Złożenia właściwe

3.3.1.2.1.1. Złożenia właściwe niewspółrzędne z nadrzędnikiem czasownikowym

3.3.1.2.1.2. Złożenia właściwe niewspółrzędne z nadrzędnikiem rzeczownikowym

3.3.1.2.2. Złożenia motywowane jednostronnie

3.3.1.2.3. Zestawienia

3.3.1.2.3.1. Zestawienia równorzędne

3.3.1.2.3.2. Zestawienia o charakterze hipotaktycznym

3.3.1.2.4. Abrewiatury

3.3.2. Derywaty przymiotnikowe

3.3.2.1. Przymiotniki o jednej podstawie motywującej

3.3.2.1.1. Przymiotniki sufiksalne

3.3.2.1.2. Przymiotniki prefiksalne

3.3.2.1.3. Przymiotniki prefiksalno-sufiksalne

3.3.2.2. Przymiotniki złożone

3.3.3. Derywaty czasownikowe

3.3.3.1. Czasowniki sufiksalne

3.3.3.2. Czasowniki prefiksalne

3.3.3.3. Czasowniki prefiksalno-sufiksalne

3.3.3.4. Czasowniki postfiksalne

3.3.4. Derywaty przysłówkowe

3.3.5. Derywacja semantyczna

Podsumowanie rezultatów badań

Próbka ukraińsko-polskiego i polsko-ukraińskiego słownika informatycznego

Summary

Анотація

Wykaz wybranych skrótów

Bibliografia

Wykaz wykorzystanej literatury i materiałów źródłowych

Słowniki i encyklopedie

Indeks wybranych pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter