Dziennikarstwo i Media 4. Marka, media, komunikacja

Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
ISSN: 2082-8322
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 29,00 PLN   

W czwartym tomie „Dziennikarstwa i Mediów” opublikowano prace autorów reprezentujących różne ośrodki badawcze w Polsce, w tym także teksty pracowników naukowych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktorantów przygotowujących swoje rozprawy pod okiem profesorów IDiKS. Tom poświęcony został szerokiemu zagadnieniu wzajemnych relacji między marką, mediami i  komunikacją. Autorzy poruszają  zagadnienia związane między innymi z komunikowaniem wizerunku, mechanizmami komunikacji, zarządzaniem kryzysem w sytuacji wyjątkowej, a także ze współczesnym dziennikarstwem, a zwłaszcza ze zmianami wynikającymi z ewolucji technologicznej.  

Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska, Wstęp
I. Marka
Dominik Lewiński, Snakeskin jacket. O medializacji gospodarki
Michał Ulidis, Wizerunek krajów Europy Wschodniej na przykładzie komunikacji reklamowej wybranych państw: Ukrainy oraz Rosji
Michał Grala, Branding miast
Michał Grech, Najlepsze uniwersytety na świecie w opinii mieszkańców Polski
Maurycy Graszewicz, Michał Ulidis, Motocykliści jako grupa komunikacyjna. Wizerunek wewnętrzny na podstawie badań empirycznych
Marek Gajda, Community relations w cieniu familoków. O organizowaniu społeczności lokalnej w perspektywie budowania relacji między instytucją a otoczeniem. Casus Programu Aktywności Lokalnej w kolonii Emma w Radlinie
Igor Borkowski, Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucjach konfesyjnych. Studium przypadku rzecznika prasowego
Dariusz Tworzydło, Public relations a media — konflikt interesów czy korzyści wynikające z synergii?
II. Media
Leszek Pułka, Księgarnia jako model świata. Exempla w kulturze polskiej i niemieckiej
Agnieszka Barczyk, Archiwum Telewizji Łódzkiej — na skrzyżowaniu kultury, techniki i komunikacji
Kamil Bałuk, „Do licha! Ileż tu informacji!”. Infografika jako gatunek dziennikarski
Marek Palczewski, Twitter — ponowoczesne źródło informacji
Kamila Sowińska, Obecność twórców pokolenia ’56 we współczesnej kulturze popularnej i mediach
Dawid Szkoła, Ścieżki nocy Stanisława Czycza i Anda
III. Komunikacja
Anita Filipczak-Białkowska, Zmiana punktu widzenia jako strategia perswazji w reklamie społecznej dotyczącej problemów dzieci (na przykładzie kampanii „Stop pedofilom!”, „Małe jest kruche”, „Dziecko w sieci” i „Dzieciństwo bez przemocy”)
Rafał Siekiera, Kreowanie medialnego obrazu świata przez narzucanie odbiorcy punktu widzenia nadawcy
Karina Stasiuk-Krajewska, O dyskursie, dyskursach i komunikacji (w kulturze popularnej)


Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska, Preface
I. Brand
Dominik Lewiński, Snakeskin Jacket. On the mediatisation of the economy
Michał Ulidis, Th e image of the Eastern European countries based on the example of advertising communication of selected countries — Ukraine and Russia
Michał Grala, City branding
Michał Grech, Th e best universities in the world in the opinion of Polish residents
Maurycy Graszewicz, Michał Ulidis, Motorcyclists as a communication group. An internal image based on empirical research
Marek Gajda, Community relations in housing estates. On organising local communities in the context of building relations between an institution and its environment. The case of the Local Activity Programme in Kolonia Emma in Radlin
Igor Borkowski, Crisis management in confessional institutions. A spokesperson case study
Dariusz Tworzydło, Public relations and the media — a confl ict of interests or benefi ts of synergy?
II. Media
Leszek Pułka, The bookshop as a model of the world. Examples in Polish and German culture
Agnieszka Barczyk, An archive of TVP Łódź — between culture, technology and communication
Kamil Bałuk, “Damn! What a load of information!” Infographics as a journalistic genre
Marek Palczewski, Twitter — a postmodern source of information
Kamila Sowińska, The presence of the authors of the 1956 generation in contemporary popular culture and the media
Dawid Szkoła, Stanisław Czycz’s night paths
III. Communication
Anita Filipczak-Białkowska, A change of point of view as a persuasion strategy in social advertising dealing with problems of children (as seen in the following campaigns: “Stop the paedophiles!”, “Small is fragile”, “Children in the Internet” and “Childhood without violence”)
Rafał Siekiera, Creating the media image of the world by imposing the sender’s point of view on the receiver
Karina Stasiuk-Krajewska, On the discourse, discourses and communication (in popular culture)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter