Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

Marek Bojarski, Joanna Brzezińska, Katarzyna Łucarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3492-0
Liczba stron: 536
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2015

Cena: 50,00 PLN   

Zachęceni piękną akademicką tradycją wyrażania uznania tudzież wdzięczności dla osoby Uczonego i Jego dorobku naukowego podjęliśmy trud przygotowania Księgi pamiątkowej, poświęconej w całości Pani Profesor Zofii Sienkiewicz. Dedykowane Szanownej Jubilatce opracowanie zatytułowaliśmy Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Nawiązują bowiem doń zamieszczone w nim rozprawy i studia, które przygotowane przez znakomitych przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych w Polsce, reprezentują niemal wszystkie dziedziny nauk penalnych oraz nauki pokrewne. Łącząc w tym miejscu wyrazy podziękowania dla wszystkich Autorów za wkład wniesiony w powstanie niniejszej Księgi, zwracamy się jednocześnie do samej Jubilatki — Pani Profesor Zofii Sienkiewicz — z prośbą o jej przyjęcie jako dowodu naszej przyjaźni i szacunku dla badacza, który właśnie nauce prawa karnego poświęcił najlepsze lata swej aktywności zawodowej i życiowej.


Redaktorzy

Słowo wstępne

Słowo wstępne
Moje rozmowy z Panią Profesor Zofią Sienkiewicz o latach minionych, bieżącym czasie i planach na przyszłość (Marek Bojarski)
Wykaz dorobku naukowego Profesor Zofii Sienkiewicz
Prace ofiarowane Profesor Zofii Sienkiewicz
I. Prawo karne
TADEUSZ BOJARSKI, Z problematyki karnoprawnej ochrony mieszkania jednostki
JOANNA BRZEZIŃSKA, Od niedostosowania społecznego do wykolejenia. Uwagi o przejawach patologicznej aktywności nieletnich
RYSZARD DĘBSKI, O zmianie art. 9 k.k. proponowanej w projekcie nowelizacji kodeksu karnego
TERESA DUKIET-NAGÓRSKA, Wielość czynów i przestępstw a wymiar kary
JACEK GIEZEK, W sprawie modyfikowania terminów przedawnienia karalności
PIOTR GÓRALSKI, Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione czyny karalne
STANISŁAW HOC, O niektórych aspektach ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji
JOLANTA JAKUBOWSKA-HARA, Kilka refleksji na temat kary grzywny w związku z nowelizacją kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.
ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI, Czy zakaz stosowania „tortur” ma charakter absolutny?
TOMASZ KACZMAREK, O statusie „nieletniego” w ujęciu art. 10 § 2 k.k., czyli o związkach „prawa nieletnich” z „prawem karnym dorosłych”
PIOTR KARDAS, Czy możliwy jest jednoczynowy zbieg sprawczych odmian oszustwa i nadużycia zaufania?
RAJNHARDT KOKOT, Z problematyki ustawowego i sądowego wymiaru kary w ukraińskim kodeksie karnym z 2001 r.
VIOLETTA KONARSKA-WRZOSEK, Nowe przepisy intertemporalne — wątpliwości i trudności w ich praktycznym stosowaniu
KRZYSZTOF KRAJEWSKI, Karalność posiadania czy używania środków odurzających lub substancji psychotropowych?
WITOLD KULESZA, Zniesławiający zarzut „kolaboracji” a ochrona dobrego imienia osoby w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
JERZY LACHOWSKI, Ocena wybranych zmian w zakresie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w ustawie z 20 lutego 2015 r.
AGNIESZKA LISZEWSKA, Usiłowanie tzw. sprawstwa niewykonawczego
MIROSŁAWA MELEZINI, Granice swobodnego uznania sądu przy wymiarze środków karnych
ANETA MICHALSKA-WARIAS, Wybrane problemy wymiaru kary za udział w zorganizowanych strukturach przestępczych
ANNA MUSZYŃSKA, KATARZYNA ŁUCARZ, Przyczynek do rozważań nad pojęciem „uczestnik w ruchu”
STANISŁAW PIKULSKI, MARTA ROMAŃCZUK-GRĄCKA, Zakaz przebywania w określonych środowiskach i miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu — z perspektywy nowelizacji prawa karnego
ŁUKASZ POHL, O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa
JANUSZ RAGLEWSKI, Wybrane problemy interpretacyjne na gruncie regulacji przepadku w przepisach karnych z zakresu ochrony własności intelektualnej
IRENA RZEPLIŃSKA, Migranci w Polsce — obraz przestępczości
JANUSZ SAWICKI, Prawnokarna ochrona małoletnich przed szkodliwym uzależnieniem od hazardu
RYSZARD A. STEFAŃSKI, Uznanie kary pozbawienia wolności za odbytą po pomyślnym upływie okresu próby warunkowego przedterminowego zwolnienia
GRAŻYNA B. SZCZYGIEŁ, Oczekiwanie na wykonanie prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności — kilka refleksji
WOJCIECH ZALEWSKI, Tak zwany kompleks cywilnoprawny w prawie karnym po nowelizacjach
ROBERT ZAWŁOCKI, Ocena społecznej szkodliwości czynu zabronionego w kompensacyjnym, konsensualnym i kontradyktoryjnym procesie karnym
ANDRZEJ ZOLL, Regulacja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w ustawie z 20 lutego 2015 r.
II. Nauki pokrewne
RYSZARD JAWORSKI, Ewolucja technik badawczych stosowanych w ekspertyzie poligraficznej
ADAM KWIECIŃSKI, Kilka uwag o nowym modelu dozoru elektronicznego w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku
KATARZYNA LIŻYŃSKA, ANNA PŁOŃSKA, Zasadność kary aresztu w polskim prawie o wykroczeniach
JERZY SKORUPKA, Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie świadka w procesie karnym
MACIEJ SZOSTAK, Pomiędzy humanistyką a inteligentnymi technologiami przyszłości. Metodologiczne korelacje badawcze na przykładzie tzw. kontrowersyjnych ruchów religijnych
III. Varia
BARBARA ADAMIAK, Przestępstwo przesłanką wadliwości decyzji administracyjnej
BARTŁOMIEJ KRZAN, Uwagi o karach i ich orzekaniu przez trybunały karnomiędzynarodowe
WIESŁAWA MIEMIEC, Nieprawidłowości w realizacji projektu jako podstawa korekty ustalającej zwrot bezzwrotnych środków polityki spójności w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020
ANDRZEJ ŚMIEJA, O funkcjach deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter