Socjologia LXI. Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISBN: 978-83-229-3489-0
Liczba stron: 428
Rok wydania: 2015
Cena: 45,00 PLN   

Kolejny, 61, tom z serii „Socjologia” jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne”, która odbyła się 9–10 października 2014 roku. Przewodnią myślą jest pokazanie różnych wymiarów i aspektów powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy.  Artykuły zebrano w  czterech, wzajemnie się uzupełniających, dostarczających zróżnicowanych treści i interesujących danych, tematycznych częściach: Rynek edukacyjny wobec rynku pracy — strategie i założenia, Ścieżki kariery zawodowej młodzieży na rynku pracy, Działania i instytucje wspomagające zatrudnianie młodzieży na rynku pracy oraz Rynek pracy wobec rynku absolwentów.


BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Wstęp. Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — dlaczego warto o tym rozmawiać?
RYNEK EDUKACYJNY WOBEC RYNKU PRACY — STRATEGIE I ZAŁOŻENIA
ALICJA MICHALSKA, Rynek pracy i system edukacyjny. Zarys problematyki
BARBARA WOREK, Czy dorośli Polacy nie muszą się uczyć? Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej osób dorosłych
WIKTOR ŻŁOBICKI, Proces tranzycji studentów studiów humanistycznych i ekonomicznych na rynek pracy
ALEKSANDRA NOWAKOWSKA-KUTRA, Konsekwencje niektórych patologii edukacyjnych w szkolnictwie wyższym dla przyszłych absolwentów
ZOFIA REMISZEWSKA, Znaczenie edukacji wobec odnajdywania się na rynku pracy
ANNA KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK, Rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie kształcenia wyższego
CELINA CZECH-WŁODARCZYK, Neoliberalne zmiany w podstawach programowych szkół średnich w Kanadzie
MARIA PACUSKA, Uczelnie a rynek pracy — rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii i we Francji
ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY
MONIKA BARTKOWIAK, JOANNA SZŁAPIŃSKA, Kształtowanie kariery zawodowej młodzieży na współczesnym rynku pracy
TOMASZ PAKLEPA, W jakim zawodzie najchętniej podjąłbyś pracę? Rynek pracy a aspiracje zawodowe lubelskich maturzystów w latach 2003–2014
ANNA RAJCHEL, Zdolność do przyszłego zatrudnienia absolwentów liceów ogólnokształcących na przykładzie projektu „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”
MONIKA BUDNIK, Regulowane i nieregulowane obszary rozwoju zawodowego pracowników socjalnych. Status quo. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w Polsce
DZIAŁANIA I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ZATRUDNIANIE MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY
MAGDALENA BARAŃSKA, Współpraca sektora edukacji i biznesu w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej studentów
ŁUKASZ SROKOWSKI, Kształcenie wspierające innowacyjność w realiach polskiej szkoły — diagnoza i wyzwania
WERONIKA URBANIUK, Szkolne i pozaszkolne formy edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży w mieście Wrocław
TADEUSZ KOWALEWSKI, Centra kształcenia praktycznego jako mechanizm zaspokajania potrzeb rynku pracy
MAŁGORZATA KROMKA, Akademicki inkubator przedsiębiorczości jako przykład współpracy nauki i biznesu aktywizującej środowisko akademickie do podejmowania inicjatyw gospodarczych
ROBERT MAJKUT, JACEK PLUTA, RADOSŁAW RYBCZYŃSKI, Znaczenie badań ewaluacyjnych studentów w procesie zarządzania uczelnią. Na przykładzie raportu: „Badania ewaluacyjne jakości kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”
KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Instytucje bezpieczeństwa (grupy dyspozycyjne) jako atrakcyjni pracodawcy? Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
ANETA WOJTUSIAK, Kształcenie pozaformalne a profesjonalizacja kadr rynku pracy, pomocy i integracji społecznej
RYNEK PRACY WOBEC RYNKU ABSOLWENTÓW
KARINA KACZMARCZYK, Studia na kierunkach społecznych a przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (na przykładzie studentów socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
WOJCIECH DOLIŃSKI, GRZEGORZ KOZDRAŚ, Aktywność zawodowa studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012–2013 na przykładzie kart absolwentów i harmonogramów praktyk zawodowych
JUSTYNA SARNOWSKA, Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych
JERZY LESZKOWICZ-BACZYŃSKI, Absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na rynku pracy
Nota o redaktorze
Noty o autorachBARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Introduction. Challenges of the educational market for the labor market — why we need to talk about it
EDUCATIONAL MARKET VS LABOUR MARKET — STRATEGIES AND PRINCIPLES
ALICJA MICHALSKA, Labour market and educational system. Key issues outline
BARBARA WOREK, Do adult Poles not need to learn? Determinants and consequences of educational passivity of adults
WIKTOR ŻŁOBICKI, The transition process of students of the humanities and economics into the labor market
ALEKSANDRA NOWAKOWSKA-KUTRA, Consequences of some educational pathologies for high school graduates
ZOFIA REMISZEWSKA, Importance of education in finding one’s place in the labor market. On the basis of own research
ANNA KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK, Development of key competences at higher education level
CELINA CZECH-WŁODARCZYK, Neoliberal changes in the curricula of secondary schools in Canada
MARIA PACUSKA, Universities and the labour market — solutions applied in the United Kingdom and in France
CAREER PATHS OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET
MONIKA BARTKOWIAK, JOANNA SZŁAPIŃSKA, Shaping of young people’s career in contemporary labor market
TOMASZ PAKLEPA, What is your dream profession? Labor market and aspirations of high school graduates in Lublin in 2003–2014
ANNA RAJCHEL, Employability of secondary school graduates, illustrated with an example of the project “Professional training for secondary school students in the city of Opole”
MONIKA BUDNIK, Regulated and non-regulated areas of professional development of social workers
ACTIVITIES AND INSTITUTIONS FACILITATING YOUTH EMPLOYMENT IN THE LABOUR MARKET
MAGDALENA BARAŃSKA, Cooperation of the education and business sector in the field of educational and vocational activation of students
ŁUKASZ SROKOWSKI, Education supporting innovation in the reality of Polish K-12 schools — diagnosis and challenges
WERONIKA URBANIUK, Formal and informal economic education for children and youth in the city of Wrocław
TADEUSZ KOWALEWSKI, Practical training centres as a mechanism to meet the requirements of the labour market
MAŁGORZATA KROMKA, Academic business incubators as an example of cooperation between science and business that activates academic society to undertake economic initiatives
ROBERT MAJKUT, JACEK PLUTA, RADOSŁAW RYBCZYŃSKI, Significance of evaluation research of students in the process of managing an institution of higher education: a case of the Wrocław School of Banking
KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Are security institutions attractive employers? Selected theoretical and practical aspects
ANETA WOJTUSIAK, Non-formal education and professionalization of staff in the labour market, social welfare and social integration institutions
LABOUR MARKET VS. GRADUATES’ MARKET
KARINA KACZMARCZYK, The preparation of sociology graduates at Wroclaw University entering the labour market after graduation (this study was conducted on the sociology students at Wrocław University)
WOJCIECH DOLIŃSKI, GRZEGORZ KOZDRAŚ, Occupational activity of students and graduates of faculties of social sciences in 2012–2013. Graduate students cards and traineeships schedules
JUSTYNA SARNOWSKA, Labour market strategies of graduates of social sciences
JERZY LESZKOWICZ-BACZYŃSKI, Zielona Góra University graduates in the labor market
Note on editor
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter