Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Dorota Żygadło-Czopnik (red.)
ISBN: 978-83-229-3505-7
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   

Autorzy artykułów zamieszczonych w trzecim numerze rocznika naukowego „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” zatytułowanego Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 podejmują się refleksji nad stanem elit we współczesnej potransformacyjnej Europie Środkowej i Wschodniej. Ramę czasową wypowiedzi przedmiotowej wyznacza przełom demokratyczny roku 1989, gdyż zmiany wówczas rozpoczęte znacząco wpłynęły na proces wyłaniania się nowych elit tego regionu. Autorzy poszczególnych studiów zebrali niezwykle ciekawy materiał ukazujący przemiany, jakim podlegają współczesne elity w wymiarze zarówno politycznym, społecznym, jak i kulturowym.

DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK (Wstęp) Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Elity polityczne w momentach przełomów
PIOTR BAJDA Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji
KATARZYNA UCZKIEWICZ Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski
LESZEK SZARUGA Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza (notatki wstępne)
RAFAŁ CZACHOR Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji
Lokalne elity władzy — dawne i nowe problemy
RAFAŁ ŁATKA Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego
TADEUSZ CHROBAK Wymiana członków elity władzy w małej gminie
Problematyka elit w badaniach nad kulturą i społeczeństwem
ANNA URSULENKO Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015
MARIA G. REWAKOWICZ Elite Trends in the Literary Scholarship of Post-Independence Ukraine
LUBOMÍR MACHALA Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku (tłum. Hanna Olejniczak)
LIBOR MARTINEK Václav Havel v Polsku  
JAKUB ČEŠKA Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění
MICHAŁ MIESZKO PODOLAK  Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”
ALDONA TOŁYSZ  Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu
PATRYCJA ROZBICKA The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’
Silva rerum
ЛЕОНІД УШКАЛОВ Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa (tłum. Marcin Gaczkowski)
Recenzje, omówienia, przeglądy
MARCIN JARZĄBEK Historia mówiona: między historią i pamięcią, między teorią a praktyką, między „zwykłymi ludźmi” a elitą, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 4 (2014)
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010
MARTA BUCZEK Literatúra v kognitívnych súvislostiach, ed. Jana Kuzmíková, vyd. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014
ANIELA RADECKA Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, „W kręgu języka, literatury i kultury” 2, Warszawa 2013
Nadesłane książki i czasopisma
Noty o Autorach

 

Contents
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK (Introduction) Let the elites arise! Selected aspects of the reflection on elites in Central and Eastern European countries
Political elites in decisive moments
PIOTR BAJDA Czech and Slovak political elites — the main cause of the disintegration of Czechoslovakia
KATARZYNA UCZKIEWICZ Revolution neglected by its own children, or the paradox of unpolitical politics as seen from Poland
LESZEK SZARUGA The question of borderlands in the area of Intermarium
RAFAŁ CZACHOR Clans and internal politics in Abkhazia
Local power elites — old and new problems
RAFAŁ ŁATKA The relationship between the Polish United Workers’ Party elites and the Roman Catholic Church in the period of transition as exemplified by the Kraków Voivodeship
TADEUSZ CHROBAK Replacement of members of the ruling elite in a small community
The issue of elites in research on culture and society

ANNA URSULENKO Identity — a key, a pick, or a stick? Ukrainian discourses on national identity, moral crisis, and patriotism between 1991 and 2015
MARIA G. REWAKOWICZ Elite Trends in the Literary Scholarship of Post-Independence Ukraine
LUBOMÍR MACHALA Involvement in politics — impropriety or necessity? Changes in the attitude of Czech writers towards political events after 1989
LIBOR MARTINEK Václav Havel in Poland
JAKUB ČEŠKA The Power of the Powerless as a story of legitimation
MICHAŁ MIESZKO PODOLAK  Evolution of the status and role of the Polish artistic and intellectual elite, or from “totalitarian ennoblement” to a “democratic agony”
ALDONA TOŁYSZ  Modernization of art? Reasons for the persistence of colonial discourse in the avant-garde atti­tudes of Central and Eastern European countries under communist rule
PATRYCJA ROZBICKA The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’
Silva rerum
ЛЕОНІД УШКАЛОВ The place of Ukraine in time and space: Mykhailo Dragomanov’s version
Reviews
MARCIN JARZĄBEK Historia mówiona: między historią i pamięcią, między teorią a praktyką, między „zwykłymi ludźmi” a elitą, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, vol. 4 (2014)
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010
MARTA BUCZEK Literatúra v kognitívnych súvislostiach, ed. Jana Kuzmíková, vyd. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014
ANIELA RADECKA Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, ed. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, „W kręgu języka, literatury i kultury” 2, Warszawa 2013
Books and journals received
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter