Slavica Wratislaviensia CLXII

Włodzimierz Wysoczański (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Na numer CLXII czasopisma „Slavica Wratislaviensia” (pod redakcją Włodzimierza Wysoczańskiego) złożyły się różne pod względem slawistycznego zakresu i problematyki artykuły naukowe, a także recenzje, sprawozdanie z konferencji oraz wspomnienia o zmarłych slawistach.
Zamieszczone teksty dotyczą: nastawienia przeglądu opisów podróży na Bałkany (dziewiętnastowiecznych relacji polskich podróżników) na obserwacje różnych konfesji; problematyki internacjonalności, interkulturowości oraz różnych form nomadyzmu na podstawie utworu Dnevnik apatrida B. Ćosića; roli przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym; konotacji literatury i malarstwa w świetle porównania zabytków literackich i plastycznych w oparciu o Zapiski ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze H. Siemiradzkiego; analizy pragmatycznego aspektu znaczenia w oparciu o rosyjskie słownictwo i frazeologię z pozytywnym i negatywnym wartościowaniem; szerokiego rozumienia specyfiki kulturowej dotyczącej asocjacji niektórych jednostek leksykalnych, uwidaczniającej się w płaszczyźnie morfologicznej i słowotwórczej oraz w uzusie językowym; zagadnień związanych z funkcjonowaniem sakronimów w dziedzinie współczesnego systemu proprialnego języka ukraińskiego; opisu dwóch interesujących z punktu widzenia występowania niektórych struktur składniowych obszarów komunikacyjnych, tj. forów i blogów w zakresie problematyki informatycznej; mechanizmów powstawania agresji językowej, przebiegu wypowiedzi o charakterze agresywnym oraz komunikacyjnych reakcji odbiorców na jej przejawy (z ilustracją materiałową z języków polskiego i rosyjskiego); oglądu sposobów wyszukiwania słownikowych i przekładowych ekwiwalentów odnoszących się do realiów języka rosyjskiego z równoczesnym sformułowaniem zasad prezentacji realiów w nowoczesnym przekładowym słowniku rosyjsko-polskim; analizy wariantów indywidualnej realizacji intonacji w różnych, nacechowanych emocjonalnie i stylistycznie, tekstach litewskiego języka mówionego.

ARTYKUŁY

 • Milica Jakóbiec-Semkowowa, Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników
 • Magdalena Ślawska, Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida
 • Wojciech Jóźwiak, Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym
 • Андрей Ахметович Зайнульдинов, Значение внутренней формы слова при форми-ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии
 • Leila Khasianova, Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego
 • DennisScheller-Boltz, Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие
 • Oleh Beley, Місце українських сакронімів у національній онімійній системі
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa
 • Danuta Pytel-Pandey, Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego
 • Bogumił Gasek, Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym
 • Gintautas Kundrotas, Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej (tłum. Barbara Dwilewicz)

RECENZJE

 • Libor Martinek, Władysław Sikora, Literature & Sciences, Opava 2015 (Krystyna Kardyni-Pelikánová)
 • Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015 (Agnieszka Janiec-Nyitrai)
 • Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu, Veda, Bratislava 2013 (Zuzana Pojezdalová)
 • Леонид Московкин, Анатолий Щукин, История методики обучения русскому языку как иностранному, Русский язык. Курсы, Москва 2013 (Krzysztof Bałaban)

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku) (Krzysztof Bałaban, Miłosz Bukwalt, Tetyana Melnychuk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Rafał Kowalczyk (1972–2015) (Jan Sokołowski)
 • Slobodan Ž. Marković (1928–2015) (Milica Jakóbiec-Semkowowa) 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter