Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 4/2016: Pokolenie — Transformacja — Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Agnieszka Matusiak (red.)
ISBN: 978-83-229-3522-4
Liczba stron: 180
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Czwarty tom rocznika „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” stanowi pokłosie międzynarodowego projektu naukowo-kulturalnego Ukraina — Polska — Europa, zrealizowanego w dniach 14–15 listopada 2014 roku przez Zakład Ukrainistyki oraz Pracownię Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej, jak też Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z Europejskim Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Projekt Ukraina — Polska — Europa, sprowokowany wydarzeniami, jakie rozegrały się zimą 2013/2014 roku na kijowskim Majdanie Niezależności, obejmował zarówno działania teatralne, jak i artystyczno-literackie oraz naukowe. W części teatralnej zaprezentowane zostały przedstawienia Teatru „Gardzienice” (Ifigenia w T… i Oratorium Pytyjskie) oraz premierowy spektakl Siedem grupy teatralnej „STUDiO A.K.T.” z Kijowa (reż. Oleg Dracz). Z kolei część artystyczno-literacka, oprócz wystawy fotograficznej Tętno Majdanu autorstwa Ołeksija Karpowycza (oraz spotkania z nim samym), obejmowała cykl spotkań z pisarzami, które odbywały się pod wspólnym szyldem „Za co kochamy Wschód?” Zapis przeprowadzonych wówczas wywiadów został w niniejszej publikacji umieszczony w rozdziale zatytułowanym Co z tą Ukrainą?
Natomiast trzon merytoryczny oddawanej do rąk czytelników książki stanowią artykuły, będące efektem dyskusji panelowej nt. Teatr i dramat w kulturach posttotalitarnych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Słowacji, Słowenii i Ukrainy, omawiający ww. problematykę na tle dramatu i teatru białoruskiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego oraz krajów byłej Jugosławii. Myślą przewodnią panelu uczyniono transnarodową analizę świadomości posttotalitarnej z perspektywy transformacyjnego przełomu pokoleniowego oraz jego znaczenia dla społeczno-kulturowych procesów końca XX i początku XXI wieku w oparciu o dramat i teatr w postkomunistycznych krajach europejskich.

AGNIESZKA MATUSIAK (Wstęp)
Pokolenie — transformacja — tożsamość
WOJCIECH BALUCH
„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich)
KAROLINA PRYKOWSKA-MICHALAK
Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK
Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej
SYLWIA CZACHÓR
Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym
LIDIA MIĘSOWSKA
Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
MAJA HARBUZIUK
Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Aniela Radecka)
BEATA SIWEK
Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
DOROTA JOVANKA ĆIRLIĆ-MENTZEL
Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii (na przełomie wieków)
KRIŠTOF JACEK KOZAK
Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa
Co z tą Ukrainą?
AGNIESZKA MATUSIAK
Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko)
AGNIESZKA MATUSIAK
Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej
„Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego Anna Ursulenko)
Nadesłane książki i czasopisma
Noty o AutorachAGNIESZKA MATUSIAK (Introduction)
Generation — Transformation — Identity
WOJCIECH BALUCH
“Without memory” — from a generational experience to diversity of memories (based on selected examples of Polish dramas and films)
KAROLINA PRYKOWSKA-MICHALAK
German and Polish theatre in the initial period of the political transformation
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK
Backlash, or what are the makers of the new Czech drama afraid of
SYLWIA CZACHÓR
Generational differences in artistic representations of the experience of totalitarian past in the new Czech theatre
LIDIA MIĘSOWSKA
Between post-communism and postmodernism. The new Russian drama in search for its cultural identity
MAJA HARBUZIUK
Ukrainian modern theatre: Between post-totalitarian and post-colonial discourse
BEATA SIWEK
Belarusian drama and theatre in search of a cultural identity
DOROTA JOVANKA ĆIRLIĆ-MENTZEL
The world presented and not presented in the former Yugoslavia
KRIŠTOF JACEK KOZAK
The layout of the world tailored to the human. Contemporary world in Slovenian drama
What about Ukraine?
AGNIESZKA MATUSIAK
Maidan 3.0: Perspectives from now and then. Generational characteristics
Donbas — My Love. Serhiy Zhadan, Vladimir Rafeenko, and Yuri Volodarsky talk about their love for the East in an interview with Agnieszka Matusiak and Anna Ursulenko (translated from Ukrainian by Anna Ursulenko)  
AGNIESZKA MATUSIAK
The interfluve of cultures. On the contemporary Ukrainian literature written in Russian
„A friend among strangers, a stranger among friends?” Vladimir Rafeenko and Yuri Volodarsky in an interview on Ukrainian literature written in Russian after 1991. Interview conducted by Agnieszka Matusiak and Anna Ursulenko (translated from Ukrainian and Russian by Anna Ursulenko)
Books on journals received
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter