Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego

Joanna Dyduch
ISBN: 978-83-229-3461-6
Liczba stron: 460
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016

Monografia jest poświęcona wpływowi integracji europejskiej na politykę zagraniczną Polski w wymiarze europejskim i globalnym. Autorka w opracowaniu podjęła między innymi próbę określenia preferencji Polski wobec trendów rozwojowych zachodzących w Unii Europejskiej, starając się wykazać, jak skutecznie Polska realizowała własne interesy w kontekście zajmowanego przez nią miejsca w strukturze instytucjonalno-prawnej organizacji. W konsekwencji przedmiotem rozważań była między innymi kwestia, w jakim stopniu Polska świadomie i efektywnie współkształtowała unijną politykę zagraniczną i polityki ściśle powiązane z tak zwanymi stosunkami zewnętrznymi UE. Szczególne miejsce w książce zajęła analiza dwustronnych stosunków Polski z innymi państwami UE (Niemcami, Francją, Litwą, Republika Czeską oraz Słowacją) i wybranymi krajami spoza UE (Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oraz Rosją, Białorusią i Ukrainą). Zagadnienie to rozpatrywane było przez pryzmat interesów własnych Rzeczypospolitej w zetknięciu z interesami pozostałych graczy w systemie międzynarodowym.

Wstęp
ROZDZIAŁ I
Analiza polityki zagranicznej państwa w warunkach jego członkostwa w Unii Europejskiej
1.1. Polityka zagraniczna — kwestie definicyjne
1.1.1. Podmiot i podmiotowość
1.1.2. Polityka i polityczność
1.1.3. Anatomia polityki zagranicznej
1.1.4. Procesualny charakter polityki zagranicznej
1.2. Wybór paradygmatu wyjaśniającego politykę zagraniczną państwa
1.2.1. Między realizmem a liberalizmem
1.2.2. Realizm strukturalny a analiza polityki zagranicznej
1.2.3. Realizm strukturalny a integracja europejska
1.3. Europeizacja polityki zagranicznej — uwarunkowania dyskusji na temat analizy
polityki zagranicznej państwa w warunkach integracji europejskiej
1.3.1. W poszukiwaniu znaczenia pojęcia „europeizacja”
1.3.2. Europeizacja polityki zagranicznej jako przedmiot badań
1.3.2.1. Wymiary europeizacji
1.3.2.2. Mechanizmy i instrumenty europeizacji
1.3.2.3. Efekty europeizacji
1.4. Synteza paradygmatu realistycznego i koncepcji europeizacji polityki zagranicznej
1.4.1. Systemowe spojrzenie na politykę zagraniczną państwa w warunkach członkostwa
w Unii Europejskiej
1.4.2. Modelowanie analizy polityki zagranicznej w kontekście integracji europejskiej
ROZDZIAŁ II
Polska droga do Unii Europejskiej. Między wolnością a bezpieczeństwem
2.1. Jeśli nie na Zachód — to dokąd? Problem „bezalternatywności” integracji zachodnioeuropejskiej
w koncepcji polskiej polityki zagranicznej
2.1.1. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w kontekście narodzin koncepcji
polskiej polityki europejskiej
2.1.2. Rozpad starych i kształtowanie się nowych systemowych struktur w Europie
2.2. Pierwsze kroki na drodze do integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
2.2.1. Stowarzyszanie Polski ze Wspólnotami Europejskimi — między dobrowolną
adaptacją a bezwarunkowym dostosowaniem
2.2.2. Perspektywa akcesji Polski do Unii Europejskiej w kontekście procesu jej rozszerzenia
— wyzwania i zagrożenia, możliwości i ograniczenia
2.3. Dynamika procesu integracyjnego
2.3.1. Rozpoczęcie procesu akcesyjnego: określenie ram dyskursu negocjacyjnego,
pozycjonowanie się uczestników oraz uzgodnienie mechanizmów i instrumentów
negocjacji
2.3.2. Instytucjonalizacja procesu akcesji jako efekt wspólnotowej socjalizacji
2.3.3. Negocjacje akcesyjne — uwarunkowania oraz przebieg
2.4. Reformowanie Unii w okresie negocjacji akcesyjnych
2.5. Wpływ międzynarodowych wydarzeń politycznych na proces integracji Polski
z Unią Europejską
2.6. „Już na Zachodzie — i co teraz?”. Pozytywny finał procesu akcesyjnego i jego nie
zawsze pozytywne oceny
2.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III
Strukturalno-systemowe uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej jako źródło zmian systemowych
3.1.1. Stanowisko Polski wobec transformacji systemu europejskiego
3.1.2. Zmieniająca się pozycja Polski w systemie międzynarodowym w kontekście
przystąpienia do Unii Europejskiej oraz procesu reform w UE
3.1.3. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na struktury wewnątrzkrajowe
3.2. Interakcje i współzależności między Polską a instytucjami Unii Europejskiej
3.2.1. Kształtowanie się relacji między Unią Europejską a państwami członkowskimi
— prawa i obowiązki PCz
3.2.2. Wzajemne relacje między Polską a instytucjami Unii Europejskiej
3.2.2.1. Polska–Rada Europejska
3.2.2.2. Polska–Rada Unii Europejskiej
3.2.2.2.1. Prezydencja
3.2.2.3. Polska–Parlament Europejski
3.2.2.4. Polska–Komisja Europejska
3.2.2.4.1. Polska–Wysoki Przedstawiciel Unii ds. WPZiB
3.2.2.4.2. Polska–Europejska Służba Działań Zewnętrznych
3.3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV
Operacjonalizacja polskiej polityki zagranicznej w kontekście wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz unijnej polityki energetycznej
4.1. Unia Europejska jako aktor w systemie międzynarodowym zdolny do prowadzenia
polityki zagranicznej
4.1.1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB)
a polityka zagraniczna państw członkowskich (PCz)
4.1.2. Europejska polityka sąsiedztwa i jej inicjatywy szczegółowe z perspektywy
polskiej polityki zagranicznej
4.1.2.1. Partnerstwo Wschodnie
4.1.2.2. Unia dla Śródziemnomorza
4.1.2.3. Synergia czarnomorska
4.1.2.4. Wymiar północny — przypadek szczególny
4.1.3. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony — stanowisko Polski
4.1.3.1. Instytucjonalizacja europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
4.1.3.2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i NATO — rywalizacja vs.
współpraca
4.2. Unijna polityka energetyczna z uwzględnieniem aspektów środowiskowych: bezpieczeństwo
energetyczne warunkiem bezpieczeństwa politycznomiędzynarodowego
państw członkowskich Unii Europejskiej a stanowisko Polski
4.2.1. Uwarunkowania narodzin unijnej polityki energetycznej
4.2.2. Rozwój polityki energetycznej na poziomie ponadnarodowym — rozwiązania
prawno-instytucjonalne
4.2.3. Modus operandi europeizacji polityki energetycznej
4.2.4. Aspekty środowiskowe europejskiej polityki energetycznej — polityka klimatyczna
4.3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V
Stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej — konsekwencje
europeizacji w wymiarze cross-loading dla polskiej polityki zagranicznej
5.1. Swoi i obcy. Sojusznicy i rywale
5.1.1. Wielka Trójka
5.1.2. Trójkąt Weimarski
5.1.3. Grupa Wyszehradzka
5.2. Polska–Niemcy
5.2.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Niemiec w kontekście integracji europejskiej
5.2.2. Dynamika stosunków polsko-niemieckich
5.2.2.1. Stosunki polsko-niemieckie w systemie europejskim
5.2.2.2. Stosunki polsko-niemieckie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu
europejskiego
5.2.2.3. Stosunki polsko-niemieckie z historią w tle
5.2.2.4. Polacy w Niemczech i Niemcy w Polsce jako katalizator stosunków
dwustronnych
5.3. Polska–Francja
5.3.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Francji w kontekście integracji europejskiej
5.3.2. Dynamika stosunków polsko-francuskich
5.3.2.1. Stosunki polsko-francuskie w systemie europejskim
5.3.2.2. Stosunki polsko-francuskie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu
europejskiego
5.4. Polska–Republika Czeska
5.4.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Republiki Czeskiej w kontekście integracji
europejskiej
5.4.2. Dynamika stosunków polsko-czeskich
5.4.2.1. Stosunki polsko-czeskie w systemie europejskim
5.4.2.2. Stosunki polsko-czeskie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu
europejskiego
5.5. Polska–Republika Słowacji
5.5.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Słowacji w kontekście integracji europejskiej
5.5.2. Dynamika stosunków polsko-słowackich
5.5.2.1. Stosunki polsko-słowackie w systemie europejskim
5.5.2.2. Stosunki polsko-słowackie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu
europejskiego
5.6. Polska–Litwa
5.6.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Litwy w kontekście integracji europejskiej
5.6.2. Dynamika stosunków polsko-litewskich
5.6.2.1. Polsko-litewska współpraca na rzecz bezpieczeństwa
5.6.2.2. Mniejszość polska na Litwie jako czynnik kształtujący wzajemne stosunki
5.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VI
Stosunki Polski z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej. Europeizacja
w wymiarze ad extra i jej znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej
6.1. Polska polityka zagraniczna między Wschodem a Zachodem — możliwości i ograniczenia
europeizacji w wymiarze ad extra
6.2. Polska–Federacja Rosyjska
6.2.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Rosji w kontekście jej stosunków
z UE
6.2.2. Dynamika stosunków polsko-rosyjskich
6.2.2.1. Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście integracji europejskiej
6.2.2.2. Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście przemian w systemie międzynarodowym
z uwzględnieniem kontekstu europejskiego
6.3. Polska–Białoruś
6.3.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Białorusi w kontekście jej stosunków
z UE
6.3.2. Dynamika stosunków polsko-białoruskich
6.3.2.1. Stosunki polsko-białoruskie w kontekście integracji europejskiej
6.3.2.2. Mniejszość polska na Białorusi jako czynnik kształtujący wzajemne
stosunki
6.4. Polska–Ukraina
6.4.1. Charakterystyka polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście jej stosunków
z UE
6.4.2. Dynamika stosunków polsko-ukraińskich
6.4.2.1. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście integracji europejskiej i funkcjonowania
systemu europejskiego
6.4.2.2. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście przemian w systemie międzynarodowym
z uwzględnieniem kontekstu europejskiego: Polska wobec powrotu
do „logiki stref wpływów” — Ukraina jako arena procesu
6.5. Polska–Stany Zjednoczone Ameryki
6.5.1. Charakterystyka polityki zagranicznej USA w kontekście ich stosunków
z UE
6.5.2. Dynamika stosunków polsko-amerykańskich
6.5.2.1. Sojusz dla bezpieczeństwa — stosunki polsko-amerykańskie na tle interakcji
między systemem europejskim a jego otoczeniem
6.6. Polska–Izrael
6.6.1. Polityka zagraniczna Izraela w kontekście stosunków tego państwa z UE
6.6.2. Dynamika stosunków polsko-izraelskich
6.6.2.1. Relacje polsko-izraelskie w kontekście dynamiki systemu europejskiego
6.6.2.2. Stosunki polsko-izraelskie a wydarzenia w systemie międzynarodowym
oraz ich implikacje dla pozycji Polski w systemie europejskim
6.6.2.3. Specyficzne problemy w relacjach Polska–Izrael i ich znaczenie dla polskiej
polityki zagranicznej w systemie europejskim
6.7. Podsumowanie
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk
Spis tabel i rysunków

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter