Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego

Joanna Dyduch
ISBN: 978-83-229-3461-6
Liczba stron: 460
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Monografia jest poświęcona wpływowi integracji europejskiej na politykę zagraniczną Polski w wymiarze europejskim i globalnym. Autorka w opracowaniu podjęła między innymi próbę określenia preferencji Polski wobec trendów rozwojowych zachodzących w Unii Europejskiej, starając się wykazać, jak skutecznie Polska realizowała własne interesy w kontekście zajmowanego przez nią miejsca w strukturze instytucjonalno-prawnej organizacji. W konsekwencji przedmiotem rozważań była między innymi kwestia, w jakim stopniu Polska świadomie i efektywnie współkształtowała unijną politykę zagraniczną i polityki ściśle powiązane z tak zwanymi stosunkami zewnętrznymi UE. Szczególne miejsce w książce zajęła analiza dwustronnych stosunków Polski z innymi państwami UE (Niemcami, Francją, Litwą, Republika Czeską oraz Słowacją) i wybranymi krajami spoza UE (Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oraz Rosją, Białorusią i Ukrainą). Zagadnienie to rozpatrywane było przez pryzmat interesów własnych Rzeczypospolitej w zetknięciu z interesami pozostałych graczy w systemie międzynarodowym.

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Analiza polityki zagranicznej państwa w warunkach jego członkostwa w Unii Europejskiej

 • Polityka zagraniczna — kwestie definicyjne
  • Podmiot i podmiotowość
  • Polityka i polityczność
  • Anatomia polityki zagranicznej
  • Procesualny charakter polityki zagranicznej
 • 1.2. Wybór paradygmatu wyjaśniającego politykę zagraniczną państwa
  • 1.2.1. Między realizmem a liberalizmem
  • 1.2.2. Realizm strukturalny a analiza polityki zagranicznej
  • 1.2.3. Realizm strukturalny a integracja europejska
 • Europeizacja polityki zagranicznej — uwarunkowania dyskusji na temat analizy polityki zagranicznej państwa w warunkach integracji europejskiej
  • W poszukiwaniu znaczenia pojęcia „europeizacja”
  • Europeizacja polityki zagranicznej jako przedmiot badań
   • Wymiary europeizacji
   • Mechanizmy i instrumenty europeizacji
   • Efekty europeizacji
 • Synteza paradygmatu realistycznego i koncepcji europeizacji polityki zagranicznej
  • Systemowe spojrzenie na politykę zagraniczną państwa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  • Modelowanie analizy polityki zagranicznej w kontekście integracji europejskiej

ROZDZIAŁ II. Polska droga do Unii Europejskiej. Między wolnością a bezpieczeństwem

 • Jeśli nie na Zachód — to dokąd? Problem „bezalternatywności” integracji zachodnioeuropejskiej w koncepcji polskiej polityki zagranicznej
  • Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w kontekście narodzin koncepcji polskiej polityki europejskiej
  • Rozpad starych i kształtowanie się nowych systemowych struktur w Europie
 • Pierwsze kroki na drodze do integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
  • Stowarzyszanie Polski ze Wspólnotami Europejskimi — między dobrowolną adaptacją a bezwarunkowym dostosowaniem
  • Perspektywa akcesji Polski do Unii Europejskiej w kontekście procesu jej rozszerzenia — wyzwania i zagrożenia, możliwości i ograniczenia
 • Dynamika procesu integracyjnego
  • Rozpoczęcie procesu akcesyjnego: określenie ram dyskursu negocjacyjnego, pozycjonowanie się uczestników oraz uzgodnienie mechanizmów i instrumentów negocjacji
  • Instytucjonalizacja procesu akcesji jako efekt wspólnotowej socjalizacji
  • Negocjacje akcesyjne — uwarunkowania oraz przebieg
 • Reformowanie Unii w okresie negocjacji akcesyjnych
 • Wpływ międzynarodowych wydarzeń politycznych na proces integracji Polski z Unią Europejską
 • „Już na Zachodzie — i co teraz?”. Pozytywny finał procesu akcesyjnego i jego nie zawsze pozytywne oceny
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Strukturalno-systemowe uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 • Rozszerzenie Unii Europejskiej jako źródło zmian systemowych
  • Stanowisko Polski wobec transformacji systemu europejskiego
  • Zmieniająca się pozycja Polski w systemie międzynarodowym w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej oraz procesu reform w UE
  • Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na struktury wewnątrzkrajowe
 • Interakcje i współzależności między Polską a instytucjami Unii Europejskiej
  • Kształtowanie się relacji między Unią Europejską a państwami członkowskimi — prawa i obowiązki PCz
  • Wzajemne relacje między Polską a instytucjami Unii Europejskiej
   • Polska–Rada Europejska
   • Polska–Rada Unii Europejskiej
    • Prezydencja
   • Polska–Parlament Europejski
   • Polska–Komisja Europejska
    • Polska–Wysoki Przedstawiciel Unii ds. WPZiB
    • Polska–Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Operacjonalizacja polskiej polityki zagranicznej w kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz unijnej polityki energetycznej

 • Unia Europejska jako aktor w systemie międzynarodowym zdolny do prowadzenia polityki zagranicznej
  • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) a polityka zagraniczna państw członkowskich (PCz)
  • Europejska polityka sąsiedztwa i jej inicjatywy szczegółowe z perspektywy polskiej polityki zagranicznej
   • Partnerstwo Wschodnie
   • Unia dla Śródziemnomorza
   • Synergia czarnomorska
   • Wymiar północny — przypadek szczególny
  • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony — stanowisko Polski
   • Instytucjonalizacja europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
   • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i NATO — rywalizacja vs. współpraca
 • Unijna polityka energetyczna z uwzględnieniem aspektów środowiskowych: bezpieczeństwo energetyczne warunkiem bezpieczeństwa politycznomiędzynarodowego państw członkowskich Unii Europejskiej a stanowisko Polski
  • Uwarunkowania narodzin unijnej polityki energetycznej
  • Rozwój polityki energetycznej na poziomie ponadnarodowym — rozwiązania prawno-instytucjonalne
  • Modus operandi europeizacji polityki energetycznej
  • Aspekty środowiskowe europejskiej polityki energetycznej — polityka klimatyczna
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ V. Stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej — konsekwencje europeizacji w wymiarze cross-loading dla polskiej polityki zagranicznej

 • Swoi i obcy. Sojusznicy i rywale
  • Wielka Trójka
  • Trójkąt Weimarski
  • Grupa Wyszehradzka
 • Polska–Niemcy
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Niemiec w kontekście integracji europejskiej
  • Dynamika stosunków polsko-niemieckich
   • Stosunki polsko-niemieckie w systemie europejskim
   • Stosunki polsko-niemieckie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu europejskiego
   • Stosunki polsko-niemieckie z historią w tle
   • Polacy w Niemczech i Niemcy w Polsce jako katalizator stosunków dwustronnych
 • Polska–Francja
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Francji w kontekście integracji europejskiej
  • Dynamika stosunków polsko-francuskich
   • Stosunki polsko-francuskie w systemie europejskim
   • Stosunki polsko-francuskie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu europejskiego
 • Polska–Republika Czeska
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Republiki Czeskiej w kontekście integracji europejskiej
  • Dynamika stosunków polsko-czeskich
   • Stosunki polsko-czeskie w systemie europejskim
   • Stosunki polsko-czeskie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu europejskiego
 • Polska–Republika Słowacji
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Słowacji w kontekście integracji europejskiej
  • Dynamika stosunków polsko-słowackich
   • Stosunki polsko-słowackie w systemie europejskim
   • Stosunki polsko-słowackie w kontekście wpływu aktorów spoza systemu europejskiego
 • Polska–Litwa
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Litwy w kontekście integracji europejskiej
  • Dynamika stosunków polsko-litewskich
   • Polsko-litewska współpraca na rzecz bezpieczeństwa
   • Mniejszość polska na Litwie jako czynnik kształtujący wzajemne stosunki
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI. Stosunki Polski z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej. Europeizacja w wymiarze ad extra i jej znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej

 • Polska polityka zagraniczna między Wschodem a Zachodem — możliwości i ograniczenia europeizacji w wymiarze ad extra
 • Polska–Federacja Rosyjska
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Rosji w kontekście jej stosunków z UE
  • Dynamika stosunków polsko-rosyjskich
   • Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście integracji europejskiej
   • Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście przemian w systemie międzynarodowym z uwzględnieniem kontekstu europejskiego
 • Polska–Białoruś
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Białorusi w kontekście jej stosunków z UE
  • Dynamika stosunków polsko-białoruskich
   • 6.Stosunki polsko-białoruskie w kontekście integracji europejskiej
   • Mniejszość polska na Białorusi jako czynnik kształtujący wzajemne stosunki
 • Polska–Ukraina
  • Charakterystyka polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście jej stosunków z UE
  • Dynamika stosunków polsko-ukraińskich
   • Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście integracji europejskiej i funkcjonowania systemu europejskiego
   • Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście przemian w systemie międzynarodowym z uwzględnieniem kontekstu europejskiego: Polska wobec powrotu do „logiki stref wpływów” — Ukraina jako arena procesu
 • Polska–Stany Zjednoczone Ameryki
  • Charakterystyka polityki zagranicznej USA w kontekście ich stosunków z UE
  • Dynamika stosunków polsko-amerykańskich
   • Sojusz dla bezpieczeństwa — stosunki polsko-amerykańskie na tle interakcji między systemem europejskim a jego otoczeniem
 • Polska–Izrael
  • Polityka zagraniczna Izraela w kontekście stosunków tego państwa z UE
  • Dynamika stosunków polsko-izraelskich
   • Relacje polsko-izraelskie w kontekście dynamiki systemu europejskiego
   • Stosunki polsko-izraelskie a wydarzenia w systemie międzynarodowym oraz ich implikacje dla pozycji Polski w systemie europejskim
   • Specyficzne problemy w relacjach Polska–Izrael i ich znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej w systemie europejskim
 • Podsumowanie

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk
Spis tabel i rysunków

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter