Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej

Kamil Kijek
ISBN: 978-83-229-3525-5
Liczba stron: 464
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2017

Z recenzji profesora Szymona Rudnickiego:
"Książka Kamila Kijka spełnia wszelkie warunki bardzo dobrej monografii. Praca ta, z pogranicza historii i socjologii,  zawiera znacznie więcej treści niż te zawarte w tytule. Jest istotna dla zrozumienia tego co się działo ze społecznością żydowską w II RP. Ukazuje jej modernizację, stosunki między pokoleniowe. Charakteryzuje młodzież, jej postawy życiowe, w tym wybory polityczne (...) Autor rozprawia się z wieloma stereotypami. Pomimo, że korzysta ze źródeł z których korzystało wielu badaczy, analizuje je o wiele głębiej. W wielu sprawach jego ustalenia są nowatorskie."  

„Dzieci modernizmu” to książka o pokoleniowej rewolucji, która dotknęła społeczność żydowską wraz z nastaniem państwa polskiego i wyłanianiem się nowego świata po I Wojnie Światowej. Analizując napisane w latach 30-tych autobiografie młodzieży żydowskiej pokazuje jej rozterki, wewnętrzne podziały, kulturowe, tożsamościowe i polityczne wybory, rzucając nowe światło nie tylko na ten fragment dziejów Żydów w Polsce, lecz również, na historię II Rzeczpospolitej.  

Podziękowania
Wstęp
Problematyka pracy
Kilka uwag na temat języka teoretycznego
Specyfika materiału źródłowego
Zalety autobiografii i JIWO dla badań nad socjalizacją i świadomością polityczną
żydowskiej młodzieży • Komunikacja JIWO z uczestnikami konkursu.
Ograniczenia i reprezentatywność materiału źródłowego
Konstrukcja książki
ROZDZIAŁ I. Tradycja. Młodzież w świecie rodziców, religii, sztetla i dzielnicy żydowskiej
Dom rodzinny
„Utracone dzieciństwo”
Cheder jako symbol negatywnych stron „świata tradycji”
Szersze otoczenie pierwotne. Sztetl i dzielnica żydowska
ROZDZIAŁ II. Indywidualne aspiracje i świat pracy młodzieży
Indywidualne aspiracje młodzieży religijnej
Ortodoksyjny Żyd — liberalny obywatel? Proces kształtowania się nowego typu żydowskiej
ortodoksji religijnej w Polsce międzywojennej
Aspiracje autorów świeckich
Sytuacja ekonomiczna, struktura społeczna i zawodowa ludności żydowskiej w latach
trzydziestych
Ambicje zawodowe i świat pracy młodzieży
Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Nauka w szkołach państwowych
Młodzież żydowska a system edukacji państwowej
Dzieci żydowskie w państwowych szkołach powszechnych • Państwowe
szkolnictwo średnie i żydowskie szkolnictwo utrakwistyczne • Szkoła
powszechna jako wrota do nowoczesności • Szkoła powszechna jako
szansa zdobycia świeckiej wiedzy i zmiana stylu życia
Rodzice żydowscy wobec szkół państwowych
Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Żydowskie szkolnictwo prywatne
System ortodoksyjnej edukacji szkolnej
Świeckie instytucje żydowskiej edukacji narodowej
System szkół hebrajskich Tarbutu • Sieć szkół ludowych CISZO i inne
placówki świeckiej jidyszowej edukacji
ROZDZIAŁ  V. Wzory partycypacji w kulturze. Nacjonalizm, polonizacja i kultura polsko-
-żydowska
Samokształcenie. Czytelnictwo. Udział w kulturze wysokiej i popularnej
Czytelnictwo hebrajskie • Czytelnictwo w jidysz • Literatura międzynarodowa
• Czytelnictwo polityczne • Czytelnik wyjątkowy
i krytyka tezy o „pokoleniu czytelników” • Czytelnictwo w języku polskim
i uczestnictwo w kulturze masowej
Od akulturacji językowej do akulturacji symbolicznej
Konteksty akulturacji — uzupełnienie • Język i kultura polska w szkołach
żydowskich • Zasięg i charakter akulturacji • Niedostatki kategorii
asymilacji i akulturacji językowej. Przemoc i symboliczny wymiar akulturacji
• Patriotyzm, polska narracja historyczna w szkołach państwowych
i szkołach żydowskich • Symboliczny wymiar akulturacji młodzieży
żydowskiej
ROZDZIAŁ VI. Symboliczne wykluczenie i antysemityzm
Symboliczne wykluczenie
Ambiwalencja kultury polskiej i polityki integracyjnej państwowego systemu
edukacji • Ambiwalencja żydowskiego dyskursu narodowego
Szkolne doświadczenie antysemityzmu a świadomość polityczna młodzieży
Tradycyjne uprzedzenia i dystans młodzieży żydowskiej do młodzieży chrześcijańskiej
• Między miłością a nienawiścią. Antysemityzm, patriotyzm
i poczucie relatywnej deprywacji
Podsumowanie. Doświadczenie szkolne jako element socjalizacji politycznej żydowskiej
młodzieży
ROZDZIAŁ VII. Działalność polityczna
Jak młodzież trafiała do organizacji politycznych? Pochodzenie społeczne a przynależność
polityczna
Środowisko domowe  • Szkoła  • Środowisko rówieśnicze  •
Sprzeciw rodziców
Społeczne funkcje polityki w życiu młodzieży
Formy politycznego aktywizmu
Podsumowanie
ROZDZIAŁ VIII. Świadomość polityczna
Fanatyzm — ideologizacja żydowskiej kultury młodzieżowej
Konflikt polityczny wewnątrz świata żydowskiego
Mobilność polityczna a radykalny habitus. Dlaczego młodzież tak często zmieniała
swoją przynależność organizacyjną .
Katastrofa, „nowy świat” i radykalny modernizm
Radykalna symbolika polityczna i szczególne miejsce ZSRR  • „Wyjazd
albo rewolucja” — ideały zmiany społecznej, siły i nowego człowieka
• Między katastrofą i nowym ładem — opisy bieżącej sytuacji politycznej
i radykalna polityka jako szansa na ostateczny kres chaosu
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter