Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 2 (2017)

Urszula Lisowska (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 164
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 2 (2017) skupiają się na zagadnieniach społeczno-politycznych i ontologicznych. Część Artykuły rozpoczyna przygotowane przez Waldemara Bulirę omówienie teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra. Kolejne artykuły poruszają kwestię ponowoczesności: Markus Lipowicz broni zasadności tej kategorii, a Katarzyna Szkaradnik argumentuje na rzecz aktualności hermeneutyki w dobie postmodernizmu. Drugi blok problemowy obejmuje artykuł Damiana Leszczyńskiego na temat świadomości i czasu oraz opracowaną przez Bartłomieja Skowrona analizę stanu badań w polskiej ontologii. Problematykę ontologiczną dopełnia sympozjum na temat książki Marka Piwowarczyka (Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu), na które składają się komentarze Jacka Wojtysiaka i Michała Głowali oraz odpowiedź Autora. Tom zamykają: przygotowane przez Joannę Komorowską tłumaczenie Komentarza Symplicjusza do Fizyki Arystotelesa oraz recenzje autorstwa Adama Chmielewskiego i Tomasza Mroza, prezentujące nowości na polskim rynku wydawniczym (odpowiednio: S Czapnik, Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania. Wybrane zagadnienia oraz C. Głombik, Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty).

Errata
ARTYKUŁY
Waldemar Bulira, O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra
Markus Lipowicz, Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna — albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji
Katarzyna Szkaradnik, Interpretacja, historyzacja, emancypacja. O kontrowersjach wokół hermeneutyki i jej potencjale w epoce ponowoczesnej
Damian Leszczyński, Świadomość czasu i czas świadomości
Bartłomiej Skowron, Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce
SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA PIWOWARCZYKA, PODMIOT I WŁASNOŚCI. ANALIZA PODSTAWOWEJ STRUKTURY PRZEDMIOTU
Jacek Wojtysiak, Substancja w trzech perspektywach
Michał Głowala, Materiał, podmiot i abstrakcyjne części przedmiotów konkretnych
Marek Piwowarczyk, Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali
PRZEKŁADY
Joanna Komorowska, Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycz­nych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do Fizyki
Joanna Komorowska, Komentarz filozofa Symplicjusza do Fizyki Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]
POLEMIKI I RECENZJE
Tomasz Mróz, O recepcji Euckena w Polsce
[Czesław Głombik, Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty]
Adam Chmielewski, Władza, wiedza, informacja. Perspektywa filozoficzno-polityczna
[Sławomir Czapnik, Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania. Wybrane zagadnienia]

 

 

Errata
ARTICLES
Waldemar Bulira, Alasdair MacIntyre’s antiliberalism in the light of the theory of mo­dernity proposed by Ágnes Heller and Ferenc Fehér
Markus Lipowicz, Postmodernity as Social Reality — or: an Attempt at Conceptualizing the End of Modernity as a Period of the Emergence of New Forms of Socialization
Katarzyna Szkaradnik, Interpretation, Historization, Emancipation. On the Controver­sies over Hermeneutics and its Potential in Postmodern Reality
Damian Leszczyński, Consciousness of Time and the Time of Consciousness
Bartłomiej skowron, Father-killing and a Biased Diagnosis of the State and Determi­nants of the Development of Ontology in Poland
BOOK SYMPOSIUM: Marek Piwowarczyk, Podmiot i własności. Ana­liza podstawowej struktury przedmiotu
TRANSLATIONS
POLEMICS AND REVIEWS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter