Literatura i Kultura Popularna XXII

Anna Gemra (red.)
ISSN: 0867-7441
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   

W dwudziestym drugim numerze „Literatury i Kultury Popularnej” proponujemy Państwu prace dotyczące szeroko pojętej problematyki współczesnej literatury i kultury popularnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Znajdą tu Państwo teksty dotyczące kwestii bardziej ogólnych, jak np. artystyczne myślenie we współczesnej ukraińskiej kulturze popularnej, przemiany medium elektronicznej rozrywki, nurt bizarro fiction w polskiej literaturze czy motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej, ale też omawiające szczegółowo konkretne zjawiska, motywy i tytuły, jak w artykułach dotyczących Mythopoei i Sillmarillionu J.R.R. Tolkiena, Świętego Wrocławia Łukasza Orbitowskiego, wizerunku wybranych monstrów w popularnym serialu telewizyjnym albo wykorzystywania performansu w budowaniu marki. Artykułom w języku polskim, angielskim i rosyjskim towarzyszą recenzje istotnych dla literatury i kultury popularnej prac, zarówno tych wydanych w języku polskim, jak i tych, które nie doczekały się jeszcze przekładu.

Artykuły
Olena Poliszczuk, Художественно-экспрессивное мышление и современное художественное пространство Yкраины
Jakub Z. Lichański, Mythopoeia and Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien — God, Faith, Freedom, and the Second Coming
Bartłomiej Mycyk, Czynniki wpływające na przemiany medium elektronicznej rozrywki. Wprowadzenie do problematyki
Adam Mazurkiewicz, Dziwność istnienia. O nurcie bizarro fiction w polskiej literaturze
Michał Mazurkiewicz, Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans
Kamila Augustyn, Legenda o (nie)świętym Wrocławiu Łukasza Orbitowskie­go
Aleksandra Koszela, The Leviathans in the Television Series ‟Supernatu­ral”
Aleksandra Snarska, Budowanie marki jako performans
Polemiki i recenzje
Jarosław Woźniak, Czytając (Recenzja: Rita Felski, Literatura w użyciu, przeł. Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ss. 170)
Aleksandra Koszela, Każdy może być pisarzem (Recenzja: Lidia Gąsowska, Fan fiction. Nowe formy opowieści, Korporacja Ha!art, Kraków 2015, ss. 328)
Joanna Płoszaj, Literaturoznawcze spojrzenie na fenomen bestsellerów (Re­cenzja: Agnieszka Moroz, Jak uwieść czytelnika? Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2014, ss. 92)
Agnieszka Kruszyńska, Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL (Recenzja: Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256)
Robert Dudziński, Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, Soc­realizm po polsku. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)
Adam Sobek, Deutschland — das Land der Generationen (Rezension: Michał Stefański, Die 68er-Generation vor Gericht. Untersuchungen zu den Kon­fliktkonstruktionen in den Texten der 85er-Generation, Peter Lang. Internationa­ler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2013, 204 S.)
Agnieszka Szurek, Yōkai: od mitów do zawieszek na telefon (Recenzja: Michael Dylan Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, il. Shinonome Kijin, przeł. Agnieszka Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 336)
Grzegorz Trębicki, The Defence of Fantasy (Review: Brian Attebery, Strate­gies of Fantasy, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992, 153 pp.)
Dorota Surdy, Once Upon a Time... (Review: Susan Sellers, Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction, Palgrave Macmillan, New York 2001, 210 pp.)
Kamila Kowalczyk, W szponach dyskursu? (Recenzja: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)
Anita Has-Tokarz, Literary Fantasy for Children and Young People in the Media Space (Review: Michał Rogoż, Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellero­we cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakow 2015, 285 pp.)
Edyta Izabela Rudolf, Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology, Springer International Pub­lishing, New York-London 2016, ss. 556)
Katarzyna Kaczor, Literatura opowiadana obrazem (Recenzja: Powieści graficz­ne. Leksykon, red. Jakub Sebastian Konefał, timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2015, ss. 544)
Jakub Krogulec, A Different Outlook on the American Comic Book (Review: Anthony R. Mills, American Theology, Superhero Comics, and Cinema. The Marvel of Stan Lee and the Revolution of the Genre, Routledge, New York 2014, 216 pp.)
Alfons Gregori, Un examen a los usos, abusos y disfunciones de la realidad virtual (Reseña: Teresa López-Pellisa, Patologías de la realidad virtual: ciber­cultura y ciencia ficción, Fondo de Cultura Económica, Madrid & México 2015, 280 pp.)
Adam Mazurkiewicz, Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty, red. Robert Dudziń­ski, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkul­turowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120)  
Articles
Olena Polishchuk, Artistic-expression Thinking in Ukraine Modern Popular Culture
Jakub Z. Lichański, Mythopoeia and Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien — God, Faith, Freedom, and the Second Coming
Bartłomiej Mycyk, Problem of Factors Affecting Transformations of the Digital Games Medium. Introduction
Adam Mazurkiewicz, Strangeness of Being. On a Current of Bizarro Fiction in Polish Literature
Michał Mazurkiewicz, Sports Motifs in Interwar Polish Art — a Reconnaissan­ce
Kamila Augustyn, Legend of (Not)Holy Wrocław by Łukasz Orbitowski
Aleksandra Koszela, The Leviathans in the Television Series ‟Supernatu­ral”
Aleksandra Snarska, Brand Building as a Performance
Polemics and reviews
Jarosław Woźniak, Reading (Review: Rita Felski, Literatura w użyciu, transl. by Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, 170 pp.)
Aleksandra Koszela, Anyone Can Be a Writer (Review: Lidia Gąsowska, Fan fiction. Nowe formy opowieści, Korporacja Ha!art, Kraków 2015, 328 pp.)
Joanna Płoszaj, The Phenomenon of Bestsellers in a View of Literature Studies (Review: Agnieszka Moroz, Jak uwieść czytelnika? Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2014, 92 pp.)
Agnieszka Kruszyńska, The Possible and Prevented Pleasures in the Culture of Socialist Poland (Review: Kultura popularna w Polsce 1944–1989. Między pro­jektem ideologicznym a kontestacją, Katarzyna Stańczak-Wiślicz (ed.), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, 256 pp.)
Robert Dudziński, Not Only Ideology (Review: Marek Hendrykowski, Socrea­lizm po polsku. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.  Ada­ma Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, 223 pp.)
Adam Sobek, Germany — the Land of Generations (Review: Michał Stefański, Die 68er-Generation vor Gericht. Untersuchungen zu den Konfliktkonstruktio­nen in den Texten der 85er-Generation, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2013, 204 pp.)
Agnieszka Szurek, Yōkai: From Myths to Mobile Phone Charms (Review: Michael Dylan Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, ill. by Shinonome Kijin, transl. by Agnieszka Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 336)
Grzegorz Trębicki, The Defence of Fantasy (Review: Brian Attebery, Strate­gies of Fantasy, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992, 153 pp.)
Dorota Surdy, Once Upon a Time… (Review: Susan Sellers, Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction, Palgrave Macmillan, New York 2001, 210 pp.)
Kamila Kowalczyk, In the Claws of Discourse? (Review: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera (eds.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliote­karzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)
Anita Has-Tokarz, Literary Fantasy for Children and Young People in the Media Space (Review: Michał Rogoż, Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellero­we cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakow 2015, 285 pp.)
Edyta Izabela Rudolf, Practicing Medicine in Science Fiction — From Utopia Through Fiction Onward to Hope (Review: Henry G. Stratmann, Using Me­dicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology, Springer International Publishing, New York-London 2016, 556 pp.)
Katarzyna Kaczor, Literature Narrated Image (Review: Powieści graficzne. Leksykon, red. Jakub Sebastian Konefał, timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2015, ss. 544)
Jakub Krogulec, A Different Outlook on the American Comic Book (Review: Anthony R. Mills, American Theology, Superhero Comics, and Cinema. The Marvel of Stan Lee and the Revolution of the Genre, Routledge 2014, 216 pp.)
Alfons Gregori, An Examination of the Uses, Abuses, and Dysfunctions of Virtual Reality (Review: Teresa López-Pellisa, Patologías de la realidad virtual: cibercultura y ciencia ficción, Fondo de Cultura Económica, Madrid & México 2015, 280 pp.)
Adam Mazurkiewicz, Compendium Not for RPG’s Enthusiast Only (Review: Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty, Robert Dudziński, Anna Wrób­lewska (eds.), Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, 120 pp.)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter