Przegląd Prawa i Administracji CX. Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej

Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek (red.)
ISBN: 978-83-229-3559-0
Liczba stron: 216
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 40,00 PLN   

Celem prezentowanej publikacji nie jest ukazanie jednego, wewnętrznie spójnego pod względem metodologicznym i problemowym sposobu ujmowania kwestii z obszaru polityczności nauki prawa i praktyki prawniczej. Przeciwnie, chodzi raczej o konceptualizację podejmowanych obecnie w rodzimym środowisku teoretyków i filozofów prawa problemów w tym obszarze, o ekspozycję reprezentatywnych dla tego środowiska stanowisk. Czasy, w których przyszło nam ostatnio zawodowo funkcjonować, nie sprzyjają dystansowi abstrakcji, łączonemu zazwyczaj z analitycznym myśleniem i argumentowaniem. Jest bowiem czas porządkowania i czas działania (tworzenia, niszczenia). Ideę inspirującą wydanie niniejszego tomu lepiej niż dystans analityków oddaje stwierdzenie Hegla o potrzebie takiego filozofowania, które polega na „uchwyceniu w myśli swojego czasu”. Czy środowisko polskich teoretyków i filozofów prawa posiada zdolność odpowiadania na wyzwania „swojego czasu”? Ocenę wypada pozostawić Czytelnikom.

Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie (Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek)
POLITYCZNOŚĆ W DYSKURSIE FILOZOFICZNO-PRAWNYM I METODOLOGICZNYM
Tomasz Gizbert-Studnicki, Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa
Jerzy Zajadło, Prawoznawstwo — polityczność nauki czy nauka polityczności?
Marek Zirk-Sadowski, Metodologie teorii prawa a problem polityczności prawoznawstwa. Aspekt behawioralny i intensjonalny
KONSTYTUCJONALIZM POMIĘDZY PRAWEM I POLITYKĄ
Grażyna Skąpska, Od „legalnej rewolucji” do kontrrewolucji. Kryzys konstytucjonalizmu liberalno-demokratycznego w Polsce
Marek Smolak, Od kultury władzy do kultury uzasadniania. Doświadczenia południowoafrykańskie
Adam Sulikowski, Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”
Sławomira Wronkowska, Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią
POLITYCZNOŚĆ W PROCESIE TWORZENIA I STOSOWANIA PRAWA
Tadeusz Biernat, Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa
Jolanta Jabłońska-Bonca, „Efekt aureoli” i „efekt uczestnictwa” a niezależność prawni­ków-naukowców
Marzena Kordela, Aksjologiczna wykładnia prawa
Leszek Leszczyński, Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawo­we czynniki warunkujące
Sławomir Tkacz, Sędzia jako osoba sprawująca „wymiar sprawiedliwości”
Jan Woleński, Sfera publiczna, sfera prywatna i wolność religijna
The political character of legal jurisprudence and legal practice — introduction (Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek)
„THE POLITICAL” IN THE PHILOSOPHICAL-LEGAL AND METHODOLOGICAL DISCOURSE
Tomasz Gizbert-Studnicki, Political philosophy and positivistic legal theory
Jerzy Zajadło, Jurisprudence — the political of science or science of the political?
Marek Zirk-Sadowski, The methodologies of the theory of law and the problem of the political nature of jurisprudence. Behavioural and intensional aspects
CONSTITUTIONALISM BETWEEN LAW AND POLITICS
Grażyna Skąpska, From „legal revolution” to counterrevolution. Crisis of liberal-democra­tic constitutionalism in Poland
Marek Smolak, From the culture of authority to the culture of justification. South African experiences
Adam Sulikowski, Constitutionalism and the „Revenge of postmodernism”
Sławomira Wronkowska, Some theses concerning the instrumentalisation of law and protection against it
„THE POLITICAL” IN THE PROCESS OF CREATING AND APPLYING THE LAW
Tadeusz Biernat, Between politics and law. The problem of “politicization” the creation of law
Jolanta Jabłońska-Bonca, “The effect of aureole” and “effect of participation” in the light of independence of lawyers-scientists
Marzena Kordela, Axiological interpretation of law
Leszek Leszczyński, Precedential practice in the statutory legal order. Basic determining Factors
Sławomir Tkacz, Judge as justice
Jan Woleński, The public sphere, the private sphere and religious freedom

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter