Władza wyobraźni. Z problematyki antropologii obrazu

Jan Krasicki, Ilona Błocian (red.)
ISBN: 978-83-229-3590-3
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Tom Władza wyobraźni. Z problematyki antropologii obrazu pod redakcją Jana Krasickiego i Ilony Błocian zawiera prace poświęcone różnym sposobom rozumienia pojęcia obrazu i wyobraźni w refleksji filozoficzno-antropologicznej, a także szerzej — współczesnej myśli filozoficznej i humanistycznej. Autorzy zajmują się między innymi problemem relacji wyobraźni i nauki, obrazu, archetypu i mitu, roli metafory, ujęciami psychiki jako układu symbolicznego, funkcjami obrazu w przestrzeni społeczno-politycznej oraz analizami definicji podstawowych terminów z zakresu ich badań. W ich pracach znajdują się interpretacje koncepcji filozofii rosyjskiej, polskiej i francuskiej, np. G. Bachelarda, P. Ricoeura, G. Duranda oraz wielu innych.

Jan Krasicki, Ilona Błocian, Obraz i symbol w perspektywie antropologiczno-filozoficznej.
Wstęp
Część pierwsza
Wyobraźnia i nauka
Jan Krasicki, Wyobraźnia i wiedza. W poszukiwaniu zagubionego paradygmatu człowieka
Grażyna Lubowicka, Wyobraźnia w teorii metafory Paula Ricoeura
Kamila Morawska, Gastona Bachelarda filozofi a wyobraźni materialnej: teoria czterech
elementów
Część druga
Obraz — mit — archetyp
Anna Barysz, Oniryczny symbolizm zwierzęcy w mitologii germańskiej
Ilona Błocian, Obraz Wotana w ujęciu Carla Gustava Junga
Część trzecia
Społeczno-polityczna aktywność obrazu
Maria Kostyszak, Transformacje przez obraz i słowo — Swietłany Aleksijewicz projekt
etycznej historiografii
Karol Morawski, Imaginarium sfery politycznej. Zbliżenia
Część czwarta
Psychika jako układ symboliczny
Maciej Hudziec, Antropologia symbolu Antoniego Kępińskiego
Antoni Płoszczyniec, Mityzacja osobowości twórczej (według) Henryka Elzenberga
Część piąta
Przekłady
Gaston Bachelard, Grota
Jean-Jacques Wunenburger, Definicja i historia [L’Imaginaire, rozdz. I]Jan Krasicki, Ilona Błocian, The image and the symbol in an antropological-philosophical
perspective. Introduction
Part One
Imagination and Science
Jan Krasicki, Imagination and Knowledge. In search of the lost paradigm of man
Grażyna Lubowicka, Imagination in Paul Ricoeur’s Theory of Metaphor
Kamila Morawska, Gaston Bachelard’s philosophy of material imagination: theory of
four elements
Part Two
Image — Myth — Archetype
Anna Barysz, Oneiric animal symbolism in Germanic mythology
Ilona Błocian, The image of Wotan in Carl Gustav Jung’s grasp
Part Three
Socio-political activity of an Image
Maria Kostyszak, Transformations through images and words — Swietłana Aleksijewicz’s
project of ethical historiography
Karol Morawski, Imginarium of the political sphere. Approximations

Part Four
Psyche as a symbolic system
Maciej Hudziec, Antoni Kępiński’s anthropology of the symbol
Antoni Płoszczyniec, Mythisation of creative personality (according to) of Henryk Elzenberg
Part Five
Translations
Gaston Bachelard, Cavern
Jean-Jacques Wunenburger, Defi nition and history [L’Imaginaire, chapter I]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter