Slavica Wratislaviensia CLXV. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Włodzimierz Wysoczański, Bogumił Gasek (red.)
ISBN: 978-83-229-3587-3
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Czytelnik zainteresowany problematyką współczesnej słowiańszczyzny odnajdzie w 165. tomie czasopisma „Slavica Wratislaviensia” niezwykle interesujące i zróżnicowane pod względem tematycznym artykuły, poruszające zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, strategii komunikacyjnych, leksykografii, przekładoznawstwa i dialektologii. Dużym walorem publikacji jest obszerny dział macedonistyczny, w którym zabrzmiały również głosy historyka i literaturoznawcy. Tom adresowany jest nie tylko do językoznawców, lecz także do miłośników świata Słowian. Ci ostatni zapewne szczególnie docenią jej interdyscyplinarny i wielojęzyczny wymiar.

 

Николай Алефиренко, Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
Natalia Ananiewa, O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w ję­zyku polskim i rosyjskim
Оleh Beley, Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика
Magdalena Błaszak, Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)
Anna Bolek, Что само в очесях являлося, то и писалося… Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его Путешествии в Святую Землю
Małgorzata Borek, Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim
Sybilla Daković, Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč
Dorota Drużyłowska, Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи
Mirosław Dymarski, Macedończyk–Macedończycy w dokumentach dyplomatycznych Kró­lestwa Serbii 1903–1914
Przemysław Fałowski, Status sufiksów -er- i -or- w formach liczebnikowych w języku chorwackim
Maciej Grochowski, Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim
Milan Hrdlička, Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace
Елена Юрьевна Иванова, Проблемы сопоставительного синтаксиса славянских языков
Henryk Jaroszewicz, Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki języko­wej w Czarnogórze po 1991 roku
Przemysław Jóźwikiewicz, Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł
Bartosz Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny
Radosław Kaleta, О транслитерации и транскрипции белорусских слов
Artur Karasiński, Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkano­logii
Tetyana Kosmeda, Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно-наукового заходу)
Katarzyna Królikowska, Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub ro­dzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki
Jacek Kudera, O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara
Marta Malanowska-Statkiewicz, Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim
Marjan Markovikj, Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик
Ольга Александровна Мещерякова, Перцептивное обозначение врусской народной сказке
Władimir Miakiszew, Нашли оне звери дивныя и страшныя… Мир причудливых животных в русском переводе Хроники всего света Мартина Бельского
Sonja Milenkovska, Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)
Jelena Pavlović, Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898 годину
Ірина Процик, Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття
Danuta Pytel-Pandey, Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy
Barbara Rodziewicz, „Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców
Andrzej Sitarski, Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве
Svatava Škodová, Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen, Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce
Sergiej Skorwid, Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji
Václav Slovák, Система членов предложения и принципы ее описания
Ewa Straś, Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и  польского речевого узуса
Jolanta Sujecka, Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?
Zuzanna Topolińska, Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?
Татьяна Ивановна Вендина, Общеславянский лингвистический атлас и сравни-тельная грамматика славянских языков
Ladislav Vobořil, Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín
Gabriela Wilk, Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообра­зовательный и семантический аспекты)
Анатолій Загнітко, Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси-вна практика
Andreja Žele, Boris Kern, Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini
Noty o Autorach

Николай Алефиренко, The word and the sentence in terms of the theory of linguistic and cognitive activities
Natalia Ananiewa, On daily bread. The names of the bread and its products in Polish and Russian
Оleh Beley, Decommunisation of proper names landscape of Ukraine and Poland. Law regulations and implementation
Magdalena Błaszak, Lexical unit барем — semantic and syntactic analysis
Anna Bolek, “Idescribed things that caught my eye…” Prince Nicholas Radziwiłł the Or­phan’s account of peculiar animals in his Pilgrimage to the Holy Land
Małgorzata Borek, Sentences expressing abilities and talent in Polish and Russian langu­ages
Sybilla Daković, Polish equivalents of Croatian preposition unatoč
Dorota Drużyłowska, Principles of Formation of the Russian-Polish Dictionary of Collo­quial Language
Mirosław Dymarski, Macedonian and Macedonians in the diplomatic documents of the Kingdom of Serbia 1903–1914
Przemysław Fałowski, Status of numeral-forming suffixes -er- and -or- in standard Cro­atian language
Maciej Grochowski, Order of the general quantification operators in Polish
Milan Hrdlička, Didactic grammar as a source of learning and inspiration
Елена Юрьевна Иванова, Some issues in contrastive syntax of Slavic languages
Henryk Jaroszewicz, Montenegrin language at a crossroads. The main directions of language policy in Montenegro after 1991
Przemysław Jóźwikiewicz, On the Terminology of Macrofungi in Ukrainian and Polish. An Overview of Sources
Bartosz Juszczak, Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language
Radosław Kaleta, On transliteration and transcription of the Belarusian words
Artur Karasiński, The development trend of Serbian future tense in the light of Balkano­logy
Tetyana Kosmeda, Scientific discourse in the 21st century. Neutralization of typical featu­res of style (analysis of a communicative situation in the sphere of a modern scientific event)
Katarzyna Królikowska, Compound Nouns Formed with Paradigmatic Formant in the Lexical-Semantic Group “The Names of People Related to Their Profession” in Rus­sian Language and Their Polish Equivalents
Jacek Kudera, On the origins of dialectological research into South Slavic languages, 120 years since Milan Rešetar’s project
Marta Malanowska-Statkiewicz, Selected onomatopoeic verbs in Czech and Polishlanguages — word-forming potential
Marjan Markovikj, Semantic derivation of the protoslavic verbal root *met‑in Macedo­nian language 267
Ольга Александровна Мещерякова, Perceptual notation in the Russian folk fairy-tale
Władimir Miakiszew, “And there they found beasts, marvelous and horrible…” The World of Unusual Beasts in the Russian Translation of Chronicle of the Whole World by Marcin Bielski
Sonja Milenkovska, Дa-constructions as argument on the predicates of the second rank in the past tense (with focus on треба)
Jelena Pavlović, The impact on function and genre differential on the use of case in The Stenography Notes of the Kingdom of Serbia Parliament in the Year 1898
Ірина Процик, Development of Ukrainian football vocabulary in the Eastern Halychyna at the beginning of the 20st century
Danuta Pytel-Pandey, How to effectively insult interlocutor? Communication tactics of insult
Barbara Rodziewicz, If Iwere arich man… The wealth concept as aaxiological unit in the language awareness of Poles, Russians and Germans
Andrzej Sitarski, Linguistic realisation of the micro-concepts “father” and “son” in the Russian and Polish linguistic and cultural space
Svatava Škodová, Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen, Diminutives in Czech and Polish with emphasis on the description of their use in so-called interlanguage
sergiej skorwid, Code-switching in utterances of speakers of alien Slavic immigrant dia­lects in Russia
Václav Slovák, The system of sentence members and the principles of its description
Ewa Straś, Мечта / marzenie (dream) like a collocation component in current Russian and Polish usage
Jolanta Sujecka, Why does Macedonian literature not want to be aminor literature?
Zuzanna Topolińska, Whether genitive is acase? What does it mean: adnominal case?
Татьяна Ивановна Вендина, The Slavic Linguistic Atlas and comparative grammar of the Slavic language
Ladislav Vobořil, Syncretism as language phenomenon, linguistic term and category
Gabriela Wilk, Specificity of Polish and Russian cycling lexicon (word formation and semantic aspects)
Анатолій Загнітко, Lingual and social portraying of personality. Epistolary discursive practice
Andreja Žele, Boris Kern, Changes in lexicon and syntax in modern Slovenian
Notes on Authors  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter