Neerlandica Wratislaviensia XXVII

Wilken Engelbrecht (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 192
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 29,00 PLN   

Kolejny, 27. tom najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” (lista ERIH Plus) zawiera dwanaście artykułów, które zostały przedstawione podczas kolokwium doktorantów i habilitantów reprezentujących niderlandystyczne środowisko akademickie w Europie Środkowej. Kolokwium to odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w maju 2016 roku.
Tematyka tomu jest bardzo obszerna, co sprawia, że nie jest on przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców. Wręcz przeciwnie — czytelnik znajdzie tu zarówno teksty językoznawcze (Křížová, Loosen, Pekelder), publikacje skupiające się na metodyce nauki języka niderlandzkiego (Czerwonka-Wajda, Kucfir, Manolova Maciel), jak i prace literaturoznawcze (Engelbrechtová, Paluszek), odsłaniające przed czytelnikiem niderlandzką spuściznę kulturową, której ślady obecne są w całej Europie. W tomie odnajdziemy także teksty przybliżające recepcję ważnych dla historii literatury europejskiej utworów niderlandzkich autorów (Engelbrecht, Lipnicki, Tóth) oraz recenzje najnowszych pozycji bibliograficznych autorstwa polskich znawców kultury i literatury niderlandzkiej (Dynarowicz, Kozak).
Lektura 27. tomu „Neerlandica Wratislaviensia” jest fascynującą intelektualną podróżą odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

Voorwoord (Wilken Engelbrecht)
Jan Pekelder, Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldheid en de PP
Gert Loosen, Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in de zestiende eeuw
Kateřina Křížová, Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste ad­jectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora
Agnieszka Kucfir, De rol van de Processability Theory van Pienemann in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij Poolse studenten
Zuzanna Czerwonka-Wajda, Modificatie, substitutie of uitbreiding? Over de articulatorische karakteristiek en classificatie van uitspraakfouten van leerders van het Nederlands als vreemde taal
Elissaveta Manolova Maciel, Vrouwenbeelden en genderrepresentatie in een leergangen Nederlands voor anderstaligen
Jana Engelbrechtová, Aanwezigheid van werk van Hugo de Groot in Debrecen
Przemysław A. Paluszek, Huygens: lost – regained – revised. De literair-historische receptie van Constantijn Huygens in de eerste helft van de 19e eeuw
Marcin Lipnicki, Wat eene moeder lijden kan door Hendrik Conscience in het Pools. Vertal­ing of adaptatie?
Wilken Engelbrecht, Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling
Zsuzsa Tóth, De receptie van Madelon Székely-Lulofs in de Hongaarse pers in het interbel­lum
Joanna Włodarczyk, Een vergelijking van De boeren van Władysław Reymont met De vlaschaard van Stijn Streuvels en de receptie van De boeren in Nederland
Boekbesprekingen
Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze pol­skiej po 1918 roku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 (Ewa Dynarowicz)
Paweł Zajas, Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy kulturowi na fron­tach Wielkiej Wojny 1914–1918, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 (Łukasz Kozak)

 


Foreword (Wilken Engelbrecht)
Jan Pekelder, Conditions of combinability. The case of the secondary predicate and the PP
Gert Loosen, Provided the conscience is not satisfied: the conditional preposition ‘if’ already in the sixteenth century
Kateřina Křížová, The designation of animals in Dutch and in Czech fixed adjective compar­isons on the basis of the written corpora
Agnieszka Kucfir, The role of Pienemann’s Processability Theory in the acquisition of Dutch as a second language by Polish students
Zuzanna Czerwonka-Wajda, Modification, Substitution or Extension? The articulatory char­acterisation and classification of pronunciation errors bylearners of Dutch as a foreign language
Elissaveta Manolova Maciel, Images of women and gender representation in courses of Dutch as a foreign language
Jana Engelbrechtová, Hugo Grotius’s works in the Debrecen Library collection
Przemysław A. Paluszek, Huygens: lost – regained – revised. The reception within literary historiographyof Constantijn Huygens’s works in the first half of the 19th century
Marcin Lipnicki, Wat eene moeder lijden kan (What a mother can suffer) by Hendrik Con­science in Polish. Translation or adaptation?
Wilken Engelbrecht, Personal contacts in the pre-World War Two reception of Dutch-lan­guage literature in Czech translation
Zsuzsa Tóth, The reception of Madelon Székely-Lulofs’s work in the Hungarian press during the interwar period
Joanna Włodarczyk, A comparison of The peasants by Władysław Reymont with The flax­field by Stijn Streuvels and the reception of The peasants in the Netherlands
Book Reviews
Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze pol­skiej po 1918 roku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 (Ewa Dynarowicz)
Paweł Zajas, Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy kulturowi na fron­tach Wielkiej Wojny 1914–1918, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 (Łukasz Kozak)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter