Socjologia LXIX. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Jan Maciejewski, Daria Hofman, Agnieszka Sokołowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3598-9
Liczba stron: 344
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 55,00 PLN   

    Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komplementarne oraz skoordynowane, co przesądza o właściwej dbałości o szeroko pojęte dobro społeczności lokalnych.
    Do realizacji tychże celów przygotowane są grupy dyspozycyjne, tworzone refleksyjnie, lokowane w obrębie systemu bezpieczeństwa państwa i odgrywające służebną rolę także na rzecz bezpieczeństwa „małych ojczyzn”. Powszechność oraz różność występowania zjawisk kryzysogennych wymaga sprawnego wprzęgnięcia w administracyjne tryby coraz bardziej  wąsko specjalistycznych, ale i innowacyjnych grup dyspozycyjnych, kompetentnych w przeciwdziałaniu destrukcyjnej sile zagrożenia. W wymiarze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia daje większą szansę na przeżycie i ochronę posiadanych dóbr. W obrębie każdego z typów grup dyspozycyjnych dokonuje się proces formowania służb, straży, inspekcji oraz innych podmiotów specjalizujących się w działaniach ratowniczych na rzecz ogółu, co pozostaje atutem współcześnie modernizowanych społeczeństw. Grupy te powstają nieustannie w wyniku przemian cywilizacyjnych, a ich rozwój determinowany jest poprzez określone „reżimy” ich wzrostu w strukturach społecznych, kształtowane poprzez historię oraz swoiste tożsamości. Ich proweniencję — poza procesami tożsamościowymi — warunkuje wiedza, kompetencje oraz wysoka specjalizacja zadaniowa, cechująca różnorodne typy grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym oraz w cywilnym systemie bezpieczeństwa współczesnego państwa.

JAN MACIEJEWSKI, Wstęp
ANETA BARANOWSKA, Nieformalne systemy wsparcia społecznego dla weteranów i ich rodzin. Rola społeczności lokalnej
MAGDALENA BSOUL-KOPOWSKA, Próba ukazania przydatności Ochotniczej Stra­ży Pożarnej w nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych na przykładzie jednej z ka­tastrof lotniczych. Studium przypadku
FELICJAN BYLOK, Społeczne aspekty kierowania strukturami zarządzania kryzyso­wego w jednostkach samorządu terytorialnego .
BEATA CZUBA, SZYMON GAZDA, Radzenie sobie ze stresem przez ratowników me­dycznych
BOGDAN ĆWIK, Zniekształcenie postrzegania informacji w sytuacjach nagłego niebez­pieczeństwa  
GRZEGORZ FUCHS, Intuicja ekspercka i rozpoznawanie środowiska osadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej .
MARIA HUCHRAK, TADEUSZ IWANEK, Wybrane patologie społeczne abezpie­czeństwo wopiniach iocenach społeczności lokalnych
HENRYK KROMOŁOWSKI, System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świad­czeń opieki zdrowotnej a bezpieczeństwo zdrowotne ludności
ANDREY LYMAR, Polityka migracyjna i polityka młodzieżowa w kontekście bezpie­czeństwa terytorialnego. Współczesne wyzwania i zadania
EUGENIUSZ MOCZUK, Bezpieczeństwo lokalne jako „wymiar” bezpieczeństwa. Za­gadnienia terminologiczne
ROMAN ODŻGA, Ochrona ludności w warunkach kryzysowych i niektóre aspekty bez­pieczeństwa powszechnego — na przykładzie gminy Lewin Brzeski
EDWARD PAŁKA, PIOTR BANASIAK, Rola dzielnicowego jako istotnego podmiotu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym, funkcjonującego w ramach formuły community policing — wybrane problemy
ANDRZEJ PEPŁOŃSKI, Stres jako negatywny przejaw pracy w Policji — zarys proble­mu
ANDRZEJ PIECZYWOK, MAŁGORZATA SCHNEIDER, WALDEMAR NOWO­SIELSKI, Świadomość stanu bezpieczeństwa wybranych środowisk województwa kujawsko-pomorskiego  
PIOTR PIEŃKOWSKI, Bezpieczeństwo społeczności wielkomiejskich a zagrożenie ter­roryzmem. Doświadczenia europejskie lat 2015–2017
JULIUSZ PIWOWARSKI, Udział socjologii wbadaniach problematyki bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa
URSZULA SOLER, Legia Akademicka jako aktywny podmiot wpolityce bezpieczeństwa lokalnego
EDYTA ŚLACHCIŃSKA, BOGDAN GRENDA, PAWEŁ MAJDAN, Płaszczyzna współpracy jednostki wojskowej z samorządem lokalnym na przykładzie lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny
SŁAWOMIR WILK, Działalność ośrodków pomocy społeczenej w sytuacji zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
NICOLA STRIZZOLO, MARIO IANNIELLO, Italian Red Cross Communication Stra­tegies 1915–1918: Managing and mastering public relations
FRANCESCO PIRA, The perception of security in the communities, the narration through media and social media focus on migration phenomenon in Italy
MÁRIA MARTINSKÁ, Rodovo-vyvážené aspekty civilno-vojenskej spolupráce v rámci medzinárodného krízového manažmentu
Noty o redaktorach tomu


JAN MACIEJEWSKI, Introduction
ANETA BARANOWSKA, Informal social support systems of veterans and their families. Role of the local community
MAGDALENA BSOUL-KOPOWSKA, An attempt to show the usefulness of the Volun­tary Fire Brigade in extraordinary emergency situations on the example of one of the aviation catastrophes  
FELICJAN BYLOK, Social aspects of managing the structures of crisis management in self-governing units
BEATA CZUBA, SZYMON GAZDA, Coping by paramedics
BOGDAN ĆWIK, Distortions of perception of information in situations of emergency
GRZEGORZ FUCHS, Expert intuition and recognition of prisoners environment by pri­son officers  
MARIA HUCHRAK, TADEUSZ IWANEK, Chosen pathologies and the sense of secu­rity in opinions and assessments by local environments
HENRYK KROMOŁOWSKI, System of basic health care benefits provision by hospitals and public health security
ANDREY LYMAR, Migration policy and youth policy in the context of territorial safety. Modern challenges and tasks
EUGENIUSZ MOCZUK, Local security from the perspective of the sociology of dispo­sitional groups and the sociology of security
ROMAN ODŻGA, The civil protection in the crisis conditions and some aspects of uni­versal safety on the example of Lewin Brzeski commune
EDWARD PAŁKA, PIOTR BANASIAK, The role of acommunity policeman working according to the “community policing” formula as asignificant aspect of the safety and public order in alocal community — selected issues  
ANDRZEJ PEPŁOŃSKI, Stress as a negative factor of work in the Police — outline the problem
ANDRZEJ PIECZYWOK, MAŁGORZATA SCHNEIDER, WALDEMAR NOWO­SIELSKI, Security awareness of safety of selected environments of Kuyavian-Po­meranian voivodeship
PIOTR PIEŃKOWSKI, The security of urban societies and the terrorism threat. Europe­an experiences 2015–2017
JULIUSZ PIWOWARSKI, Sociology participation in research of security and security culture
URSZULA SOLER, Legia Akademicka as an active subject in the policy of local secu­rity  
EDYTA ŚLACHCIŃSKA, BOGDAN GRENDA, PAWEŁ MAJDAN, Plan of the coo­peration of the army unit with the local government on the example of the military airport Poznań-Krzesiny  
SŁAWOMIR WILK, The functioning of social assistance centers in the event of mishaps and natural disasters
NICOLA STRIZZOLO, MARIO IANNIELLO, Italian Red Cross Communication stra­tegies 1915–1918: Managing and mastering public relations
FRANCESCO PIRA, The perception of security in the communities, the narration through media and social media focus on migration phenomenon in Italy
MÁRIA MARTINSKÁ, Gender Balanced aspects of civil-military cooperation under in­ternational crisis managment
Notes on editors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter