Forum Socjologiczne 8. Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Dorota Majka-Rostek, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3603-0
Liczba stron: 304
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

Jeszcze do niedawna problematyka seksu i erotyki była wiązana z perspektywą antropologiczną lub z marginalnymi nurtami socjologicznymi. Obecnie tematyka seksualności pojawia się w głównym nurcie socjologii. Pogłębianie refleksji nad ludzką seksualnością prowadziło do odkrywania ogromnej różnorodności jej form. Dostrzeżenie jej wyzwoliło proces przejścia od perspektywy esencjalistycznej do perspektywy konstrukcjonistycznej. Podejście esencjalistyczne bazuje na przekonaniu, że zjawiska związane z funkcjonowaniem człowieka są naturalne i zdeterminowane biologicznie, powiązane z reprodukcją gatunkową. Z kolei założenie konstrukcjonistyczne to teza o społecznym konstruowaniu rzeczywistości. Konstrukcjoniści zaczęli dostrzegać, jak seksualność człowieka jest zawsze powiązana z warunkami społecznymi. Jest zmienna kulturowo i historycznie, stanowi wynik ciągłych negocjacji i konfliktów pomiędzy tymi, którzy mają władzę kontrolowania a tymi, którzy opierają się tym mechanizmom. Nauki społeczne uświadamiają, że nie ma jednej seksualności, zamiast tego są wielorakie formy odzwierciedlone w dyskursywnej mnogości.

Seks i seksualność w perspektywie nauk społecznych — wprowadzenie: Dorota Majka-Rostek, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski
Część I
Seksualne awatary kultury
Karolina Morawska, Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram – poglądy kaznodziejów na seksualność w średniowiecznej Polsce
Jan Bajor, Ukryta strona fandomu – rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i literatu­rze fanowskiej
Ada Florentyna Pawlak, Ciało w odcieleśnionej rzeczywistości. „Tango” Kultury Zrzuty
Paulina Niedopytalska, Paweł Czajkowski, Paradoks Greya. O normatywnych/nienormatywnych wzorcach kobiecej seksualności
Sebastian Surendra, Media społecznościowe jako przestrzeń eksponowania ciała
Joanna Staśkiewicz, The new burlesque as an example of double-simulacrum
Część II
Seksualności nienormatywne
Grzegorz Wiktorowski, „Szaleństwo ciał” — pornografia współczesna a medykalizacja ciała. Implikacje historycznomedyczne
Adam Buczkowski, Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej
Izabela Ślęzak, Przyjemność seksualna pracownic agencji towarzyskich – definicje, warunki, konteksty
Dorota Majka-Rostek, Prawa mniejszości seksualnych w Polsce
Aleksandra Drabina, Seks i męskość w wizerunkach gejów w wybranych tekstach popkultury
Robert Florkowski, Asfiksjofilia i kontrola. Nienormatywna praktyka w społeczno-kulturowej perspek­tywie
Robert Florkowski, Nieheteronormatywność i kultura psychoterapii
Varia
Barbara Szczepańska, Cmentarz wczoraj i dziś. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarzy w opiniach trzech pokoleń mieszkańców wsi polskiej (na przykładzie Smardzowa)
Berenika Dyczek, Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach
Komunikaty, recenzje, informacje
Recenzja wydawnicza książki dr Ewy Banaszak Eksperiencje nagości (Rafał Drozdowski)
Justyna Pokojska, Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor (recenzja: Zbigniew Kurcz)
Ogólnopolska konferencja naukowa „Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych” (Paulina Niedopytalska)
„Miasto i Kultura/City and Culture”. Konferencja międzynarodowa, Wrocław, 20–22 września 2017 roku (Ewa Banaszak)
Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych” (Aneta Urba­niak)  

 


Introduction
Part I
The sexsual avatars of culture
Karolina Morawska, Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram — sexuality in medieval Poland as seen by the preachers
Jan Bajor, The hidden side of the fandom — rare and nonnormative sexual themes in the fan-created art and literature
Ada Florentyna Pawlak, Body in disembodied reality. The „Pitch-In Culture” and „Tango”
Paulina Niedopytalska, Paweł Czajkowski, The paradox of Grey. On normative/non-normative patters of female sexuality
Sebastian Surendra, Social media as a space for displaying the body
Joanna Staśkiewicz, The new burlesque as an example of double-simulacrum
Part II
Non-normatives sexualities
Grzegorz Wiktorowski, “Frenzy of bodies” — contemporary pornography and body medicalization. Historical-medical implications
Adam Buczkowski, The phenomenon of “cuckold” as an example of cultural sexual non-conformity
Izabela Ślęzak, Sexual pleasure experienced by escort agencies’ female sex workers — definitions, conditions, contexts
Dorota Majka-Rostek, Sexual minorities’ rights in Poland
Aleksandra Drabina, Sex and masculinity in gay images in selected pop culture productions
Robert Florkowski, Asphyxiophilia and control. Nonnormative practice in the socio-cultural perspective
Robert Florkowski, Nonheteronormativity and culture of psychotherapy
Varia
Barbara Szczepańska, Graveyard in the past and today. Changes in the functioning of graveyards in the opinions of three generations of Polish countryside inhabitants
Berenika Dyczek, The semiotic method and cultural processes
Statements, reviews, informations

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter