Slavica Wratislaviensia CLXVI

Ewa Komisaruk (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 200
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 35,00 PLN   

Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” adresowany jest do wszystkich znawców i miłośników kultury słowiańskiej. Na jego łamach czytelnik znajdzie teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), antropologiczne, kulturoznawcze i religioznawcze. W centrum zainteresowania polskich i zagranicznych slawistów znalazły się między innymi takie zagadnienia, jak: kultura kulinarna i jej literackie reprezentacje, podróżopisarstwo, twórczość Fiodora Dostojewskiego, a także najnowsze tendencje we współczesnym języku rosyjskim oraz czeskim.

ARTYKUŁY

Matylda Chrząszcz, Obcy w kuchni. Jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje–obce” i „arystokratyczne–plebejskie” w kulturze rosyjskiej do XIX w.
Anna Gawarecka, Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji
Tomasz Ewertowski, W krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w podróżopisarstwie polskim i serbskim
Małgorzata Filipek, Hiszpania w Dziennikach z podróży Miodraga Popovicia
Marcin Borowski, Motyw „podwójnego ojcostwa” w Młodziku i Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego
Izabella Malej, Gra popędów. Freud o Dostojewskim
Shiho Maeda, Образ материнской любви в фильме Трясина Григория Чухрая
Libor Martinek, Hornická tematika vpoezii Wilhelma Przeczka
Nikołaj Handoga, Антропология святителя Викторина Петавийского: употребление терминов „homo”, „Adam” и „secundus homo”
Anna Romanik, „Композитный взрыв” в современном русском газетном дискурсе
Bartosz Juszczak, Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)
Magdalena Matkowska-Jerzyk, Nazwiska czeskie a Czesi w Polsce w XX w.
Lenka Ptak, Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim
RECENZJE
Joanna Kula, Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013 (GabrielaNowak)
Libor Martinek, Henryk Jasiczek. Monografie, „Spisovatelé Těšínska”, t. 2, Wyd. Literature & Science, Opava 2016 (Szymon Broda)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o Profesorze Lubomyrze Beleyu
Noty o Autorach

ARTICLES
Matylda Chrząszcz, Foreign in the kitchen. Food as a way to implement “familiar–foreign” and “patrician–plebeian” oppositions in Russian culture till 19th century
Anna Gawarecka, Not only bread dumplings. Czech cuisine in the literary representations
Tomasz Ewertowski, In the land of chopsticks. Representations of Chinese cuisine in Polish and Serbian travel writing
Małgorzata Filipek, Spain in Miodrag Popović’s travel diaries
Marcin Borowski, Theme of “double fatherhood” in The Raw Youth and The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky
Izabella Malej, The game of desires. Freud about Dostoevsky
Shiho Maeda, Image of maternal love in Grigory Chukhray’s The Quagmire
Libor Martinek, Mining theme in the poetry of Wilhelm Przeczek
Nikołaj Handoga, The antropology of Saint Victorinus of Poetovio: Consumption of terms homo, Adam and secundus homo
Anna Romanik, “Compounding explosion” in modern Russian journalese discourse
Bartosz Juszczak, Adverbs and adverb phrases of Russian origin in Polish language (I)
Magdalena Matkowska-Jerzyk, Czech names and Czech in Poland in the 20th century
Lenka Ptak, Loanwords with -ing formation in the Czech language
Reviews
From the funeral card
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter