Studia o Książce i Informacji 36, 2017

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 284
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

W 36. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące m. in: twórczości Andrzeja Heidricha, działalności londyńskiej „Oficyny Poetów” prowadzonej przez Krystynę i Czesława Bednarczyków, kontaktów Stanisława Przybyszewskiego z wydawcami czy wizerunku drukarza na łamach międzywojennych jednodniówek. Ponadto omówiono zjawisko książki artystycznej, różne wcielenia Biblii królowej Zofii, przybliżono działania Edynburga na polu upowszechniania literatury, a także problematykę czytelnictwa wśród więźniów oraz trendy w bibliotekarstwie akademickim. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół publikacji dla dzieci i młodzieży. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2016–2017.


Artykuły

Tomasz Bierkowki, Ewa Repucho, Co mówią okładki? Ojakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów idla bibliologów
Paweł Bernacki, Artists’ books, czyli czym jest owoc małżeństwa książki ze sztuką
Marta Kowalska, Edynburg jako przykład miasta literatury: Edinburgh International Book Festival
Еmiлiя Огар, У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей
Катерина Нікішова, Комунікативна модель сучасних природознавчих часописів для дітей на прикладі українського та польського пресовидання
Jakub Maciej Łubocki, Biblia królowej Zofii — od rękopisu do formy cyfrowej
Katarzyna Jamrozik, Nie samą pracą drukarz żyje… Przedstawiciele zawodu w świetle humorystycznych jednodniówek okolicznościowych z okresu międzywojennego
Anna Lubińska, Stanisława Przybyszewskiego kontakty z polskimi wydawcami
Jan Kaczorowski, Gdy treść i forma idą w parze. O edytorskich i estetycznych walorach czasopisma „Oficyna Poetów” wydawanego w Londynie w latach 1966–1980
Marcin Kielan, Klasyk nieortodoksyjny. Estetyka książki w twórczości Andrzeja Heidricha
Karolina Woźny, Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu
Anna Wałek, Przyszłość bibliotek i biblioteki przyszłości, czyli trendy kształtujące innowacyjne usługi biblioteczno-informacyjne w bibliotekach akademickich
Komunikaty
Michał Muraszko, Małopolska oprawa „Liber de modo acquirendae divinae gratiae…” z księ­gozbioru arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego
Recenzje i przeglądy
Bożena Koredczuk, Badania humanistyczne w sieci czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową (Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanu­el Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017)
Bożena Hojka, Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… (Anita Has-Tokarz, Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Pol­sce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016)
Sprawozdania
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” — Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017) (Dorota Siwecka)
Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22–23 listopada 2017) (Dorota Siwecka)
Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona (Warszawa, 25 listopada 2017) (Jakub Maciej Łubocki)Tomasz Bierkowki, Ewa Repucho, What do covers say? About quality of visual communicates of Polish contemporary publications on bibliology and informatology
Paweł Bernacki, Artists’ books, or what is the fruit of the marriage of abook with art
Marta Kowalska, Edinburgh as an example of acity of literature: Edinburgh International Book Festival
Еmiлiя Огар, In the search for new forms: the realities of the Ukrainian market of children’s media
Катерина Нікишова, Defining of popular science children’s periodic target audience on the Ukrainian and Polish press markets  
Jakub Maciej Łubocki, Bible of Queen Sophia — from the manuscript to the digital form
Katarzyna Jamrozik, For a printer work is not the most important thing… Humorous printers’ one day papers from the interwar period
Anna Lubińska, Stanisław Przybyszewski’s contacts with Polish publishers
Jan Kaczorowski, When the content and form go hand in hand with one another. Aesthetic and editorial value of “Oficyna Poetów” — amagazine published in London between 1966 and 1980
Marcin Kielan, An unorthodox classic. The esthetics of abook in Andrzej Heidrich’s works
Karolina Woźny, Readership of prisoners in the Rawicz prison  
Anna Wałek, The future of libraries and the libraries of the future — new trends shaping innovative library and information services in academic libraries
Announcements
Revievs
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter