Oblicza Komunikacji 8. Wojna — język — pamięć

Helena Sojka-Masztalerz, Marcin Poprawa (red.)
ISBN: 978-83-229-3611-5
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

„Wojna — język — pamięć” to najnowszy tom interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Oblicza Komunikacji”. W całości poświęcony jest analizie zjawiska wojny w języku, kulturze i pamięci społecznej. Czytelnicy znajdą tu artykuły ukazujące problematykę konfliktów zbrojnych w różnych perspektywach badawczych. Pojawiają się przede wszystkim analizy semantyczno-leksykalne — zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne — słownictwa motywowanego odniesieniami do wydarzeń wojennych. W kolejnej grupie tekstów autorzy zastanawiają się, w jaki sposób wojna utrwaliła się w tekstach kultury oraz w pamięci społecznej. Badacze omawiają narracje o wojnie zawarte w tekstach diarystycznych, kronikarskich, pamiętnikarskich, jak i w tekstach kultury pochodzących z różnych epok (np. w polemice religijnej, w relacjach z wypraw wojennych czy we wspomnieniach dyplomatów). Ukazane zostały również formy wykorzystania narracji o wojnie na użytek propagandy politycznej czy edukacji szkolnej (na przykładzie analizy kroniki szkolnej czy podręczników do historii). Tom zawiera rozprawy teoretyczne oraz analizy i studia przypadków. Przedmiotem opisu 11 tematycznie dobranych artykułów są różne teksty i gatunki oraz różne dyskursy — od prywatnych po publiczne.

Rozprawy
JAN MIODEK, Wojna w języku
BEATA KACZMARCZYK, Kolokacje leksemu wojna w dziejach języka polskiego. Analiza semantyczna
JAN KAMIENIECKI, Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesna­sto- i siedemnastowiecznych autorów
OŁEKSANDR HADOMSKYJ, Polacy na Krymie w latach dwudziestych i trzy­dziestych XX wieku
OЛEKCAНДP ГAДOMCЬKИЙ, Пoляки в Kpимy y 20–30 poки XX cтoлiття
IGOR BORKOWSKI, Kronika szkolna — specyficzne narzędzie kształtowania obrazu wojny i żołnierza
GRZEGORZ RUDZIŃSKI, Statystyka pojęć z kręgu znaczeniowego wojny w edu­kacyjnych materiałach pomocniczych dla maturzystów
Analizy i studia przypadków
TOMASZ ŚLĘCZKA, Kazimierz Sarnecki o wojnie. Relacje magnackiego rezy­denta z lat 1691–1696
ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, Obraz wojny w dawnym dyskursie dy­daktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako ob­cego Nicolausa Volckmara)
SYLWIA WÓJTOWICZ, Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętni­karskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia
LUDMYŁA MARCZUK, Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym
AGNIESZKA SZUREK, Centrum i peryferie w „oddolnych” narracjach wojen­nych z przedmieść Warszawy
Recenzje i omówienia
MAŁGORZATA MŁYNARSKA [rec.], Tomasz Smereka, Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia
Noty o autorachDissertations
JAN MIODEK, War in language
BEATA KACZMARCZYK, Collocations of the lexeme wojna (‘war’) in the hist­ory of the Polish language
JAN KAMIENIECKI, Religious polemics as a war in the statements of 16th- and 17th-century authors
OLEKSANDR HADOMSKYI, Poles in Crimea in the twenties and thirties of the 20th century
IGOR BORKOWSKI, School chronicle — a specific tool for shaping the image of the war and the soldier
GRZEGORZ RUDZIŃSKI, Statistics of terms associated with war in educational material for final year high school students
Analyses and case studies
TOMASZ ŚLĘCZKA, Kazimierz Sarnecki on war: Accounts by a magnate’s resi­dent from 1691–1696
ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, The image of war in the old didactic dis­course (on the example of conversations for teaching Polish as a foreign language by Nicolaus Volckmar)
SYLWIA WÓJTOWICZ, Behind the scenes of war and peace (1914–1945). From the narrative diary of Polish diplomat and publicist Jan Stanislaw Los
LUDMYŁA MARCZUK, Lingvokulturem war chronicles Bukovyny: Blog-chronic-le of John Bazhanskoho and Bukovina orthdox calendar
AGNIESZKA SZUREK, Centre–periphery relations in ‘grassroot’ war narra­tives from Warsaw suburban region
Reviews
MAŁGORZATA MŁYNARSKA [rev.], Tomasz Smereka, Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter