Prima Via. Krótki kurs języka łacińskiego. Teksty 2.0

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
ISBN: 978-83-229-3620-7
Liczba stron: 44
Format A4, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 15,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

Wstęp
Wykaz skrótów
Alfabet ∙ Wymowa ∙ Akcentowanie
Formy podstawowe czasownika ∙ Rozpoznawanie koniugacji ∙ Wyróżnianie tematów
Indicativus praesentis activi ∙ Indicativus imperfecti activi ∙ Infinitivus praesentis activi ∙ Imperativus praesentis activi ∙ Noli, nolite + infinitivus ∙ Orzeczenie czasownikowe (podmiot domyślny) ∙ Enklityka  
I deklinacja ∙ Formy podstawowe rzeczownika i przymiotnika ∙ Przypadki i ich funkcje w zdaniu: podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka ∙ Przyimki
Czasownik posiłkowy sum, esse, fui ∙ Orzeczenie imienne ∙ Zaimki osobowe ∙ Negacja
De Iuliae servis
Exercitationes
De Roma antiqua
II deklinacja
De femĭna annosa et medĭco ∙ De scholis antiquis
Zaimki wskazujące: is, ille, ipse ∙ Accusativus duplex
Dei virum feminamque faciunt  
Składnia ACI ∙ Zaimek zwrotny
Ennius poëta et Nasica, amicus eius ∙ De gracŭlo et columbis
Exercitationes
III deklinacja
Morĭbus antiquis stat res Romana virisque
Zaimek względny qui, quae, quod
Antiquorum nomĭna
Indicativus praesentis passivi ∙ Indicativus imperfecti passivi
De antiquorum deis
Infinitivus praesentis passivi
Deorum simulacra
Exercitationes
Arma Romana
Coniunctivus praesentis activi ∙ Coniunctivus praesentis passivi ∙ Coniunctivus w zdaniu niezależnym
Oracŭlum
Coniunctivus imperfecti activi ∙ Coniunctivus imperfecti passivi ∙ Coniunctivus w zdaniu podrzędnym
Orpheus et Eurydĭca
Exercitationes
Daphne in arbŏrem commutatur
Indicativus perfecti activi
Amicus certus in re incerta cernĭtur
Infinitivus perfecti activi ∙ Przysłówki
De Bucephălo, equo celĕbri
Participium praesentis activi ∙ Participium perfecti passivi
Ubi concordia ibi victoria
Exercitationes
De Themistŏcle  
Indicativus perfecti passivi ∙ Infinitivus perfecti passivi
Nodus Gordius
Exercitationes
De C. Iulio Caesăre et piratis
Exercitationes
C.Valerius Catullus, Carmĭna 70, 85, 87
Składnia NCI
De Sophŏclis Oedĭpo Coloneo
Czasowniki nieregularne: fero, ferre, tuli, latum; volo, velle, volui; nolo, nolle, nolui
De Alexandro Magno
Exercitationes
Omnia mea mecum porto ∙ De leone et mure
Exercitationes
Epistŭlae M. Tullii Ciceronis
Exercitationes
De Lacedaemoniis
Exercitationes
De disciplina druĭdum
Exercitationes
Evangelii fragmentum
Exercitationes
Paulus de Tharso civis Romanus est
Wykaz wykorzystanych źródeł

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter