Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 40, nr 4

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer 4 tomu 40 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego i dra Tomasza Schefflera zawiera dziewięć artykułów problemowych i trzy recenzyjne. Pierwszy tekst prezentuje najważniejsze przejawy negatywnej stereotypizacji, która stanowi jedną z wyraźnych form dehumanizowania wrogów (Amadeusz Citlak). Drugi dotyczy Ruchu Narodowo-Socjalistycznego (NSB) w Niderlandach i jego koncepcji polityki zagranicznej w latach 1931–1945 (Paweł Kołek). W następnym artykule poruszony został problem obecności hitlerowskich elit w strukturach Republiki Federalnej Niemiec i dyskusji o przywróceniu obozów koncentracyjnych w RFN (Sebastian Fikus). Kolejne cztery teksty podejmują temat obecności zagadnień związanych z totalitaryzmem i autorytaryzmem w dziełach kultury, takich jak film czy literatura. Pierwszy z nich prezentuje mechanikę biurokracji w serialu The Wire (Mateusz Machaj). Drugi traktuje z kolei o wątkach systemowych w twórczości Janusza A. Zajdla (Andrzej Wróbel). W następnym artykule autor podjął się analizy zmian ustrojowych Republiki z uniwersum Gwiezdnych wojen (Piotr Stec). Ostatni z tych tekstów poświęcony jest autokracji w czeskich dystopiach literackich (Joanna Czaplińska). W numerze opublikowane zostały także dwa artykuły poruszające problematę prawną. Pierwszy z nich prezentuje proces unifikacji opłat stemplowych w okresie rządów sanacji (Dobrosława Antonów), natomiast drugi stanowi analizę doktrynologiczną wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.) (Tomasz Scheffler). Publikacja zawiera także trzy artykuły recenzyjne. Pierwszy tekst zawiera refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec (Maria Zmierczak), drugi dotyczy włoskiego nacjonalizmu i pracy na ten temat autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas (Jacek Bartyzel), a ostatni prezentuje ocenę wyników badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zawartych w publikacji zbiorowej Doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Interpretacje (Ewa Kozerska).

Artykuły problemowe
Amadeusz Citlak, Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych (stereotypizacja
i dehumanizacja wrogów)
Paweł Kołek, Ruch Narodowo-Socjalistyczny (NSB) w Niderlandach i jego koncepcja polityki
zagranicznej w latach 1931–1945
Sebastian Fikus, Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości
w Republice Federalnej Niemiec?
Mateusz Machaj, Mechanika biurokracji w serialu The Wire
Andrzej Wróbel, Totalitaryzm a funkcjonalistyczna utopia. Wątki systemowe w twórczości
Janusza A. Zajdla
Piotr Stec, Między stronami mocy. Przyczynek do analizy ustrojowej uniwersów fantastycznych
Joanna Czaplińska, Oblicza autokracji w czeskich dystopiach literackich (na wybranych
przykładach)
Dobrosława Antonów, Unifikacja opłat stemplowych w okresie rządów sanacji — ustawa
z dnia 1 lipca 1926 roku o opłatach stemplowych
Tomasz Scheffler, Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego
ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi
piśmiennictwai judykatury. Część szczególna I


Artykuły recenzyjne
Maria Zmierczak, Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa Trudny spadek dysydentów
III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec
Jacek Bartyzel, Nacjonalizm włoski — pomiędzy nacjonalitaryzmem a nacjonalfaszyzmem
Ewa Kozerska, Polskie interpretacje totalitaryzmu. O niektórych efektach prac prowadzonych
w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Articles
Amadeusz Citlak, Psychological and linguistic objectification of enemies (stereotypization
and dehumanization of enemies)
Paweł Kołek, The National Socialist Movement (NSB) in the Netherlands and its concept of
foreign policy, 1931–1945
Sebastian Fikus, Concentration camps as a modern form of fighting crime in the German
Federal Republic
Mateusz Machaj, Mechanisms of bureaucracy in The Wire series
Andrzej Wróbel, Totalitarian regime as a system of structural functionalism in the literature
of Janusz A. Zajdel
Piotr Stec, Between two sides of power: A contribution to constitutional analysis of science-
fiction universa
Joanna Czaplińska, Faces of autocracy in Czech literary dystopias
Dobrosława Antonów, The unification of stamp duties during the period of Piłsudski’s rule:
The law on stamp duties of 1 of July 1926
Tomasz Scheffler, The crime of public propagation of a fascist or other totalitarian governmental
system (article 256 of the Penal Code): A doctrinological analysis of selected
scholarly writingd and judicature. Detailed part I


Review articles
Maria Zmierczak, Reflections on Sebastian Fikus’s Trudny spadek dysydentów III Rzeszy
w Republice Federalnej Niemiec (Difficult legacy of the Third Reich’s dissidents in
Federal Republic of Germany)
Jacek Bartyzel, Italian nationalism: Between nationalitarianism and national-fascism
Ewa Kozerska, Polish interpretations of totalitarianism: On some of the results of the works
carried out at the Witold Pilecki Centre for Research on Totalitarianism

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter