Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu

Paulina Barczyszyn-Madziarz
ISBN: 978-83-229-3640-5
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 42,00 PLN   

„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu dziennikarskiego oraz stanu badań nad dziennikarstwem w każdym z omawianych krajów. Niewątpliwie dużą zaletą pracy jest jej międzynarodowy charakter oraz weryfikacja stawianych pytań badawczych i hipotez w oparciu o materiał empiryczny i zróżnicowane metody badawcze (analiza ilościowa, analiza jakościowa, badania porównawcze)”.


Fragment recenzji dra hab. Michała Głowackiego

 

 


„Bardzo dużą zaletą pracy jest fakt, iż temat został podjęty w aspekcie komparatystycznym. Jest to bowiem analiza środowiska dziennikarskiego w Polsce, Rosji i Szwecji, a więc krajów o różnej kulturze medialnej, tradycji prasowej, jak i różnym stanie systemu medialnego oraz funkcjonowania systemu politycznego. Jest to wymiar zupełnie oryginalny w polskim medioznawstwie, gdzie tego typu prac praktycznie nie ma. Jest to zatem ważny wkład Autorki do polskiej nauki o mediach. […] Baza źródłowa książki jest obszerna, dotyczy to zwłaszcza polskiego środowiska dziennikarskiego. W przypadku pozostałych krajów Autorka odzwierciedla najważniejsze dokonania i trendy literatury przedmiotu. Jest to ważna zaleta pracy, iż w polskim medioznawstwie niezbyt często spotykamy analizy tych systemów medialnych. Dlatego też recenzowana książka w istotny sposób może wzbogacić naszą wiedzę w tym zakresie. Staje się bowiem ważnym głosem w międzynarodowej dyskusji o stanie dziennikarstwa i zawodu dziennikarskiego w dobie zmian technologicznych i ogólnych zmian zachodzących w procesach komunikacyjnych”.


Fragment recenzji dra hab. Mariana Gieruli

Wstęp
Rozdział 1. Funkcjonowanie mediów i dziennikarzy w badanych krajach
1. Znaczenie i rola dziennikarstwa we współczesnym świecie

 • Media w systemie społecznym
 • Zawód dziennikarza
 • Trendy i zmiany w dziennikarstwie

2. Profesjonalizm i etyka w mediach

 • Profesjonalizm dziennikarski jako kategoria analityczna
 • Standardy dziennikarskie i ich znaczenie
 • Rola etyki w zawodzie

3. Specyfika kultury dziennikarskiej w analizowanych krajach

 • Rozwój dziennikarstwa w Polsce
 • Specyfika rosyjskiego dziennikarstwa
 • Dziennikarstwo w Szwecji

Podsumowanie

Rozdział 2. Badania nad dziennikarzami i ich profesjonalizmem
1. Rozwój i stan badań nad dziennikarstwem

 • Stan badań nad dziennikarzami w Polsce
 • Rosyjskie badania dotyczące dziennikarzy
 • Studia nad dziennikarzami w Szwecji

2. Projekt „Journalism in change. Professional journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden”

 • Założenia i cele projektu
 • Metody badawcze i materiał badawczy
 • Rezultaty projektu

Podsumowanie

Rozdział 3. Wpływ wykształcenia dziennikarskiego na postrzeganie etyki zawodowej

1. Wybrane problemy etyczne i stosunek do nich dziennikarzy
2. Wykształcenie dziennikarskie w badanych populacjach
3. Percepcja etyki zawodowej a zdobyte wykształcenie dziennikarskie bądź jego brak

 • Stosunek do zaangażowania politycznego
 • Podejście do współpracy ze specjalistami PR i przyjmowania prezentów
 • Stosunek do weryfi kacji informacji
 • Postrzeganie problemu etyki w zawodzie

Podsumowanie

Rozdział 4. Wizja zawodu w kontekście wieku dziennikarzy
1. Postrzeganie wybranych aspektów zawodu
2. Rozkład grup wiekowych w badanych populacjach
3. Znaczenie wieku dziennikarzy dla percepcji zawodu

 • Stosunek do wykształcenia dziennikarskiego
 • Postrzeganie obowiązków dziennikarskich i ich realizacji
 • Ocena jakości dziennikarstwa

Podsumowanie

Rozdział 5. Wpływ warunków zatrudnienia na percepcję zawodu i standardów dziennikarskich
1. Stosunek do zawodu i standardów dziennikarskich
2. Wielkość redakcji, formy zatrudnienia i dochody dziennikarzy
3. Warunki zatrudnienia a postrzeganie dziennikarstwa i jego standardów

 • Różnice ze względu na wielkość redakcji
 • Różnice między stałym zatrudnieniem a innymi formami
 • Różnice ze względu na dochody

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy. Narzędzia badawcze
Aneks 1: Ankieta
Aneks 2: Wywiad pogłębiony
Aneks 3: Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione
Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter