Odroczenie wykonania kary

Kamila Mrozek
ISBN: 978-83-229-3642-9
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Odroczenie wykonania kary jako wyjątek od zasady bezzwłocznego i nieprzerwanego wykonania orzeczonej prawomocnie kary od lat jest jednym z węzłowych zagadnień dyskutowanych w doktrynie prawa karnego wykonawczego. Instytucja ta przysparza również problemów w praktyce jej stosowania. Z tego względu książka dr Kamili Mrozek powinna wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród teoretyków, lecz także wśród sędziów, radców prawnych, adwokatów i przedstawicieli organów postępowania wykonawczego. Szerokie spektrum ustaleń w obrębie eksplorowanej tematyki, konfrontacja analizy teoretycznoprawnej z wnioskami płynącymi z badań empirycznych zrealizowanych przez autorkę, bogate orzecznictwo oraz licznie formułowane postulaty de lege lata i de lege ferenda z pewnością nie rozczarują czytelników, którzy sięgną po tę pozycję.

Wstęp
Rozdział 1. Odroczenie wykonania kary w Polsce do 6 czerwca 1997 roku
1.1. Odroczenie wykonania kary w ujęciu Kodeksu postępowania karnego z 1928 roku
1.2. Odroczenie wykonania kary w ujęciu Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 roku
Rozdział 2. Odroczenie wykonania kary jako wyjątek od zasady bezzwłocznego wszczę­cia i przeprowadzenia postępowania wykonawczego
Rozdział 3. Postępowanie w przedmiocie odroczenia wykonania kary
Rozdział 4. Odroczenie wykonania kary nieizolacyjnej
4.1. Odroczenie rozpoczęcia dozoru elektronicznego
4.2. Problematyka odroczenia wykonania kary grzywny w świetle zmian wprowa­dzonych ustawą z dnia 16 września 2011 roku
4.3. Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Rozdział 5. Przesłanki materialne odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku
5.1. Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skaza­nego
5.2. Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 151 k.k.w.
5.2.1. Uwagi wstępne
5.2.2. Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary
5.2.3. Ciąża i sprawowanie opieki nad dzieckiem
5.2.4. Przeludnienie
5.3. Podstawy i zasady odwołania odroczenia wykonania kary
Rozdział 6. Warunkowe zawieszenie kary odroczonej
Rozdział 7. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności a stosowanie leczni­czych środków zabezpieczających
Rozdział 8. Odroczenie wykonania kary w polskim wojskowym prawie karnym
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierzy w Polsce do stycznia 1970 roku
8.3. Instytucja odroczenia wykonania kary w świetle Kodeksu karnego oraz Kodek­su karnego wykonawczego z 1969 roku
8.4. Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku
8.5. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w świetle obecnie obowią­zujących przepisów prawnych
Rozdział 9. Odroczenie wykonania kary w świetle badań empirycznych
9.1. Przedmiot i zakres badań
9.2. Problemy badawcze
9.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
9.4. Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w świetle przeprowadzo­nych badań
9.5. Ogólna charakterystyka badanej populacji skazanych
9.6. Polityka stosowania instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolno­ści — na podstawie badań
Zakończenie
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter