Slavica Wratislaviensia CLXVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 644
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 80,00 PLN   

Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” to drugi traktujący o temacie śmierci w dyskursie literaturoznawczym. Tym razem problematykę tanatologiczną polscy i zagraniczni autorzy ponad pięćdziesięciu opublikowanych w tomie artykułów znajdują w literaturze ukraińskiej oraz literaturach słowiańszczyzny zachodniej i południowej. W tekstach poświęconych różnym epokom historycznoliterackim czytelnik odnajdzie interdyscyplinarną refleksję między innymi nad religijnymi, społecznymi, filozoficznymi, kulturowymi, ale i psychologicznymi wymiarami śmierci i ich literackimi reprezentacjami. Autorzy zwracają uwagę na negację śmierci i koncepcje nieśmiertelności, postawy wobec umierania (ars moriendi), obrzędy i tradycje pogrzebowe oraz estetykę i poetykę dzieł zawierających wątki tanatologiczne. Warto podkreślić, że materiałem badawczym studiów są zarówno klasyczne i powszechnie znane, jak i nienależące do kanonu, zapomniane bądź najnowsze, dopiero odkrywane, dzieła literackie i publicystyczne. Artykuły zostały napisane w języku polskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, serbskim i chorwackim.

Literatura ukraińska
Alicja Z. Nowak, „Czyściec” kontra „podniebne cła” w literaturze polemicznej czasów unii w Brześciu (XVI/XVII metropolia kijowska) — wybrane przykłady
Tomasz Hodana, Śmierć grzesznika w prawosławnej literaturze polemicznej epoki unii brzeskiej
Olga Trebyk, Образ смерті в українських кумулятивних казках
Walentyna Sobol, Концепції безсмертя в любовній бароковій поезії. Компаративний підхід
Irena Betko, Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія
Denys Pilipowicz, Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła Катихисїс албо наука христїанская Innocentego Winnickiego
Ryszard Kupidura, Między autotematyzmem a eksperymentem artystycznym — motyw śmierci dziecka w twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki
Marta Zambrzycka, Obraz śmierci masowej w nowelach Mykoły Chwylowego Бараки, що за містом і Я (Романтика)
Halyna Khomenko, Микола Хвильовий: вибух мовчання в Театрі Смерті
Anna Horniatko-Szumiłowicz, На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука
Jarosław Poliszczuk, Між карнавалом і смертю. Львівський досвід 1939–1941 років
Olga Bashkirova, Мортальна тематика в сучасній українській романістиці: гендерний аспект
Alla Demchenko, Міфопоетична танатологія у ліриці Сергія Жадана
Halyna Zhukovska, Філософія життя й смерті в романістиці Галини Пагутяк
Anna Ursulenko, Chronos contra Tanatos w postapokaliptycznym świecie (na materiale powieści Kyś Tatiany Tołstoj i Kaharłyk Ołeha Szynkarenki)
Mateusz Świetlicki, Mój tato został gwiazdą. Tanatos w ukraińskiej książce obrazkowej
Tetiana Kachak, Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва  
Literatury Słowiańszczyzny zachodniej
Radosław Łazarz, Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej
Jan Pešina, Literackie i filmowe obrazy śmierci Jana Husa
Klaudia Koczur-Lejk, Traktaty o czterech ostatecznych rzeczach człowieka w literaturze czeskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki
Jana Vrajová, Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku
Anna Gawarecka, Między nekrofilią a objawieniem tajemnicy. Mortualne poszukiwania Ladislava Klímy
Libor Martinek, Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka
Kamila Woźniak, Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach)
Ján Gallik, Motív smrti v tvorbe autorov slovenskej, českej a maďarskej katolíckej lite­ratúry
Agata Firlej, Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenbur­ga z 1943 roku
Tibor Žilka, Násilná smrť v postkoloniálnej próze
Anna Maria Skibska, Między roszadą a niebytem. Milana Kundery wadzenie się ze śmier­cią
Lubomίr Machala, Souboje a tance se smrtí v zrcadle nesmrtelnosti (z české a slovenské polistopadové prózy)
Petr Hrtánek, Postmoderní obraz Smrti v románu Martina Komárka Dřevĕná panenka
Terezie Foldynová, Mystická smrt ve vybraných prózách Jáchyma Topola
Jiří Byčkov, Eros a Thanatos — všudypřítomné a komplementární leitmotivy próz Jakuby Katalpy
Literatury Słowiańszczyzny południowej
Slavica Vasiljević Ilić, Љепота умирања – визија раја (однос према смрти у средњовјековној српској литератури)
Izabela Lis-Wielgosz, Śmierć oswojona. Topika hagiograficznej sceny umierania (kilka przykładów z literatury staroserbskiej)
Mirjana Arežina, Рефлексије о смрти у Ремети другој дубровачког пјесника Мавра Ветрановића
Vladimir Vukomanović Rastegorac, Обликовање говора о смрти на почецима српске поезије за децу и младе
Snežana Milosavljević Milić, Motiv katabaze i naratološki koncept sveta priče
Jelena V. Jovanović, Мотив смрти у романима српске модерне: Дошљаци Милутина Ускоковића
Dragana Vukićević, Метафоричност смрти у роману Нечиста крв Борисава Станко­вића
Marija S. Pantović, Психолошки аспекти феномена смрти у роману Беспуће Вељка Милићевића
Krystyna Pieniążek-Marković, Karneval s mrtvacima (Miroslav Krleža: Kraljevo)
Ewa Szperlik, Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego  
Jelena Panić-Maraš, Спрега Ероса и Танатоса у Роману о Лондону Милоша Црњан­ског
Dijana Hadžizukić, Motiv smrti u romanima Dževada Karahasana
Katarzyna Taczyńska, Osakaćena (auto)biografija — smrt u stvaralaštvu Milke Žicine
Sabina Giergiel, Ciało, trup, śmierć w utworze Götz i Meyer Davida Albahariego
Andrijana Kos-Lajtman, Smrt kao dvostruki eksces u poeziji Darka Cvijetića
Marta Chaszczewicz-Rydel, (Nie)śmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej (na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić)
Anna Modelska-Kwaśniowska, Śmierć, nieobecność i samotność — motyw traumatyzu­jącej utraty matki w zbiorze opowiadań Lejli Kalamujić Zovite me Esteban
Pavel Pilch, Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića
Snežana Božić, Obrada motiva smrti u nastavi književnosti
Noty o Autorach


Ukrainian literature
Alicja Z. Nowak, “Purgatory” versus “celestial customs duty” in polemic literature of the times of the Union of Brest (Kyivan Metropolitanate): Selected examples
Tomasz Hodana, The death of asinner in Orthodox polemical literature of the era of the Union of Brest
Olga Trebyk, The image of death in Ukrainian cumulative tales
Walentyna Sobol, The ideas of immortality in love poetry of the baroque era: A compa­rative study
Irena Betko, The motifs of mystical thanatology in The Garden of Divine Songs by Gre­gory Skovoroda
Denys Pilipowicz, The ars moriendi treatise in Ukrainian baroque literature: The example of Innocenty Winnicki’s Catechism, or the Knowledge of Christianity
Ryszard Kupidura, Between self-reference and artistic experiment: The motif of achild’s death in the literary works of Mykhailo Kotsiubynsky and Volodymyr Vynnychenko
Marta Zambrzycka, The image of mass death in Mykola Khvylovy’s novellas Barracks Outside the Town and I (Romantica)
Halyna Khomenko, Mykola Khvylovy: The silence explosion in the Death Theatre
Anna Horniatko-Szumiłowicz, On the scales of fate. Motifs and imagery of death in Vasil Tkachuk’s novellas
Jarosław Poliszczuk, Concerning carnival and death: Lviv between 1939 and 1941
Olga Bashkirova, The theme of mortality in contemporary Ukrainian novels: The gender perspective
Alla Demchenko, Mythopoetic thanatology in Serhiy Zhadan’s poetry
Halyna Zhukovska, Philosophy of life and death in Halyna Pahutiak’s novels
Anna Ursulenko, Chronos versus Thanatos in a post-apocalyptic world (as presented in Tatyana Tolstaya’s The Slynx and Oleh Shynkarenko’s Kaharlyk)
Mateusz Świetlicki, My dad became astar: Thanatos in Ukrainian picturebooks
Tetiana Kachak, Thanatos motifs in contemporary Ukrainian prose for children and young adults
Western Slavic literature
Radosław Łazarz, The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory
Jan Pešina, The image of Jan Hus’s death in literary and film works
Klaudia Koczur-Lejk, Treatises on four ultimate truths about the human condition in 16th and 17th century Czech literature (an outline of issues)
Jana Vrajová, Imagination of death in the poetic texts of Josef Svatopluk Machar
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, From emblematic allegory to symbolic hypotyposis: On the changes of depicting death in Czech poetry at the close of the 19th century
Anna Gawarecka, Between necrophilia and epiphany: Thanatological fascinations of La­dislav Klíma
Libor Martinek, Poetics of death in the early work of Bohuslav Reynek
Kamila Woźniak, Sensual images of death in short stories by Richard Weiner (selected examples)
Ján Gallik, Motif of death in the work of Slovak, Czech and Hungarian authors of Catholic literature
Agata Firlej, The stolen death: About the play Hledáme strašidlo by Hanuš Hachenburg from 1943
Tibor Žilka, Violent death in postcolonial prose
Anna Maria Skibska, Between acastling move and non-existence: Milan Kundera’s self-quarreling death
Lubomίr Machala, Battles and dancing with death in the mirror of immortality (in Czech and Slovak prose written after November 1989)
Petr Hrtánek, Postmodern image of Death in the novel Dřevĕná panenka by Martin Ko­márek
Terezie Foldynová, Mystical death in selected prose by Jáchym Topol
Jiří Byčkov, Eros and Thanatos: Permanent and complementary leitmotifs of novels by Jakuba Katalpa
Southern Slavic literature
Slavica Vasiljević Ilić, The beauty of dying: A vision of heaven (the relationship with death in medieval Serbian literature)
Izabela Lis-Wielgosz, Familiarized death: The topoi of hagiographical dying scenes (select­ed examples from Old Serbian literature)
Mirjana Arežina, Reflections on death in the second Remeta of Ragusan poet Mavro Vetranović
Vladimir Vukomanović Rastegorac, The forming of the discourse about death in Serbian poetry for children and young adults during its inception
Snežana Milosavljević Milić, The katabasis motif and the narratological notion of the storyworld
Jelena V. Jovanović, The motif of death in Serbian modernist novels: Newcomers by Milu­tin Uskoković
Dragana Vukićević, Metamorphic nature of death in B. Stankovic’s novel Sophka (Im­pure Blood)
Marija S. Pantović, Psychological aspects of the figure of death in Veljko Milicevic’s Be­spuce
Krystyna Pieniążek-Marković, Carnival with the dead (Miroslav Krleža: Kraljevo)
Ewa Szperlik, Notes from “the city of the dead”: Jasenovac and Stara Gradiška concentra­tion camps in thanatological narratives and in the memory discourse of the post-Yugo­slav area
Jelena Panić-Maraš, Coupling of Eros and Thanatos in Miloš Crnjanski’s A Novel about London
Dijana Hadžizukić, The motif of death in the novels of Dževad Karahasan
Katarzyna Taczyńska, Mutilated (auto)biography: Death in the works of Milka Žicina
Sabina Giergiel, Body, corpse and death in David Albahari’s Gotz and Meyer
Andrijana Kos-Lajtman, Death as adouble excess in poetry of Darko Cvijetić
Marta Chaszczewicz-Rydel, Imagined (im)mortality in the artifacts of the syncretic Constantinian era (based on the novel Zlatno doba by Silvana Hadži-Đokić)
Anna Modelska-Kwaśniowska, Death, absence and loneliness: The motive of a traumatizing loss of a mother in the collection of stories Call me Esteban by Lejla Kalamujić
Pawel Pilch, Death as a political commodity in the comic book Ljubazni leševi by Zoran Panevski and Ivica Stefanović
Snežana Božić, The motif of death in teaching literature
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter