Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

Paweł Baranowski
ISBN: 978-83-229-3657-3
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu dziedzinach życia zawodowego. Jako nowe rozwiązania komunikacyjne oraz największe publicznie dostępne agregaty danych osobowych media społecznościowe zostały zauważone również przez dziennikarzy. Celem publikacji jest analiza sposobu wykorzystywania mediów społecznościowych przez dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Praca ma charakter empiryczny i powstała na podstawie ankiet oraz wywiadów pogłębionych. Dane zostały zaczerpnięte z międzynarodowego projektu badawczego „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji”, którego autor był uczestnikiem. Badania nad mediami społecznościowymi w pracy dziennikarzy pozwoliły wskazać różnice i podobieństwa w wykorzystywaniu tych narzędzi przez reprezentantów zawodu z trzech krajów.

Wstęp
Część 1. Rozwój mediów społecznościowych oraz ich znaczenie
dla dziennikarstwa
Rozdział 1. Media społecznościowe w Polsce, Rosji i Szwecji
1.1. Internet jako nośnik mediów społecznościowych
1.2. Powstanie i rozwój mediów społecznościowych
1.3. Dominujące serwisy społecznościowe na świecie
1.4. Definiowanie mediów społecznościowych
1.5. Rynek mediów społecznościowych w Polsce, Rosji i Szwecji
Rozdział 2. Dziennikarstwo wobec mediów społecznościowych
2.1. Definiowanie zawodu dziennikarza
2.2. Kultura dziennikarska i dziennikarstwo internetowe
2.3. Globalne dziennikarstwo i globalny profesjonalizm
Podsumowanie
Część 2. Badania nad dziennikarstwem w dobie mediów społecznościowych
Rozdział 3. Stan badań nad dziennikarstwem w dobie mediów społecznościowych
3.1. Tradycje badawcze w studiach nad dziennikarstwem
3.2. Badania empiryczne nad dziennikarstwem w Polsce, Rosji i Szwecji
3.3. Rola międzynarodowych projektów badawczych w studiach nad dziennikarstwem.
Przykład projektu MediaAcT
Rozdział 4. Projekt „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce,
Rosji i Szwecji” wobec mediów społecznościowych
4.1. Założenia metodologiczne projektu. Dobór próby badawczej
4.2. Wykorzystane narzędzia badawcze
4.3. Analiza porównawcza
4.4. Hipotezy badawcze
Podsumowanie
Część 3. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji
Rozdział 5. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy
5.1. Dziennikarze w projekcie „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska
w Polsce, Rosji i Szwecji”
5.2. Dziennikarze wobec mediów społecznościowych
5.2.1 Korzystanie z mediów społecznościowych
5.2.2. Częstotliwość wykorzystywania mediów społecznościowych przez dziennikarzy
5.2.3. Celowość korzystania z mediów społecznościowych przez dziennikarzy
5.3. Media społecznościowe jako narzędzie kontaktu dziennikarzy z odbiorcami
Rozdział 6. Stosunek dziennikarzy do technologicznych zmian w zawodzie
6.1. Dziennikarze wobec interaktywności
6.2. Presja technologiczna a percepcja zmian w zawodzie dziennikarza
6.3. Wizja przyszłości zawodu dziennikarskiego a nowe technologie
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy. Narzędzia badawcze
Aneks 1: Ankieta
Aneks 2: Wywiad pogłębiony
Aneks 3: Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady
Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć


Introduction
Part I. The evolution of social media and it’s meaning for journalism
Chapter 1. Social media in Poland, Russia and Sweden
1.1. Internet as vital medium for social media
1.2. The rise and development of social media
1.3. Dominant social media platforms around the world
1.4. Defining social media
1.5. Social media market in Poland, Russia and Sweden
Chapter 2. Journalism and social media
2.1. Defining journalistic profession
2.2. Journalistic culture and on-line journalism
2.3. Global journalism and global professionalism
Summary
Part 2. Journalism studies in the era of social media
Chapter 3. Review of research on journalism in the era of social media
3.1. Journalism studies research traditions
3.2. Empirical journalism research in Poland, Russia and Sweden
3.3. The role of international research projects in journalism studies. The case of
MediaAcT
Chapter 4. Research project „Journalism in change. Professional journalistic
cultures in Poland, Russia and Sweden” and social media
4.1. Methodological foundations and research sample
4.2. Research tools
4.3. Comparative analysis
4.4. Research hypotheses
Summary
Part 3. Social media in the professional work of journalists in Poland, Russia and Sweden
Chapter 5. Social media in the journalistic profession
5.1. Journalists in research project „Journalism in change”
5.2. Journalists and social media
5.2.1. Social media usage
5.2.2. The frequency of social media use by journalists
5.2.3. Journalists’ purposes in social media use
5.3. Social media as a tool of contacting audiences
Chapter 6. Journalists’ attitude towards technological changes in profession
6.1. Journalists and interactivity
6.2. Technological pression and perception of a changing profession
6.3. The future look on the journalistic profession in the age of new technologies
Summary
Conclusion
Bibliography
Appendix. Research tools
Appendix 1: Survey
Appendix 2: In-depth interview
Appendix 3: List of journalists who were interviewed
Summary
List of tables
List of charts
List of figures
Index of names
Index of concepts and terms

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter