Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XIV, fasc. 3 (2019)

Beata Trochimska-Kubacka (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 136
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Tom 3 (2019) z serii „Studia Philosophica Wratislaviensia”  obejmuje artykuły poświęcone niemieckiej filozofii końca XIX i początków XX wieku, przede wszystkim filozofii Hermanna Cohena i przedstawicieli myśli neokantowskiej  (międy innymi Cassirera, Hönigswalda, Nelsona). Cohen, niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, to postać, którą należy łączyć także z początkiem filozofii dialogu, stąd część tekstów w zbiorze podejmuje problematykę Cohenowskiej filozofii religii i jego koncepcję  judaizmu. Ponadto tom zawiera wątek wrocławski, gdyż z Wrocławiem związani byli Cohen i Cassirer (obaj w okresie wczesnej młodości), jak też postaci stanowiące przedmiot omówień  dwóch kolejnych tekstów — Freudenthal i Hönigswald, którzy w tamtym czasie byli profesorami Uniwersytetu. Teksty prezentują bogaty wachlarz tematyczny, oprócz filozofii religii dotyczą wielu dziedzin: filozofii poznania, nauki, etyki, filozofii kultury i sztuki czy w końcu historii i metodologii filozofii. Z uwagi na fakt, że myśl Cohena i neokantyzmu pozostaje wciąż niedostatecznie rozpoznanym kierunkiem na gruncie polskich badań, niniejszy tom zawierający teksty znamienitych znawców przedmiotu stanowi ich istotne dopełnienie.

ARTYKUŁY
Andrzej J. Noras, Filozofia Hermanna Cohena. Próba systematyki
Ryszard Różanowski, Hermann Cohen w drodze ku „Religii rozumu ze źródeł juadizmu”.
Przystanek Breslau
Jan Krasicki, Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”
Anna Musioł, Judaizm wobec ducha natury ludzkiej. Hermanna Cohena ujęcie kultury
w perspektywie etyki i antropologii
Tomasz Kubalica, Hermann Cohen i Ernst Cassirer w relacji mistrz–uczeń
Beata Trochimska-Kubacka, Koncepcja sztuki w filozofii kultury Ernsta Cassirera
Leon Miodoński, Wrocławski manifest neokantowski Jacoba Freudenthala
Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Neokantysta w laboratorium psychologicznym —
Richarda Hönigswalda poszukiwanie zasad bytu psychicznego
Marcin Drofiszyn, Dylematy moralne i logika deontyczna

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter