Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 28. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 404
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 49,00 PLN   

28 numer „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” obejmuje wiele opracowań istotnych z punktu widzenia aktualnych problemów praktyki gospodarczej, między innymi artykuł New Prospectus Regime: A critical analysis of chosen changes, zawierający analizę niektórych zamian wdrożonych przez rozporządzenie Parlamentu i Redy (UE) nr  2017/1129 w zakresie obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych przez spółki kapitałowe. Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest także opracowanie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT, w którym omówiono istotę tego narzędzia prawa finansowego i dokonano jego porównania z mechanizmem funkcjonującym w Rumunii. W bieżącym numerze zawarto również opracowania dotyczące reformy systemu emerytalnego w Polsce, prawa własności intelektualnej, a także procesowych problemów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa Regulacji Energetyki.

DEBIUTY NAUKOWE
Łukasz Chyla, New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes
Konrad Kopystyński, Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej
Małgorzata Sikora, Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych
Gabriela Sacha, Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej
Jakub Krawczyk, Uchwały antysmogowe a prawa konsumenta
Wiktoria Grotkowska, Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych
w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w świetle orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Paulina Kowalska, Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza
Roksana Wszołek, Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa
Sądu Najwyższego
Adrian Borys, Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności
deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa
superveniens)
Agnieszka Pachla, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym
w Polsce — zarys aktualnej problematyki
Angelika Ciżyńska, Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania
przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych
Michał Krokosz, Wybrane zasady konstytucyjne w kontekście ochrony praw podatnika
Krzysztof Bokwa, „Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte
oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych
Damian Dobosz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku,
sygn. III CZP 45/18
Anna Maria Barańska, Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu
w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Beata Grodziska, Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Sebastian Domagała, Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie
charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii
Jerzy Politowicz, Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania
organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach
Aleksander Hyżorek, Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki kary pieniężnej.Wybrane zagadnienia
Damian Dobosz, Anna Niziołek, Opodatkowanie kryptowalut w Polsce
Katarzyna Daniel, Wpływ antropologii na naukę prawa
Agnieszka Sadowa, Pokolenia X, Y i Z wobec reklamy internetowej
Adam Andrzej Koronkiewicz, Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych
zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019
ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW
Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania
ekonomii behawioralnej
Piotr Soroka, Magdalena Korkuś-Soroka, Zastosowanie doktryny „owoców drzewa
zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej
Jarosław Szymański, Wydarzenia kryminalne i egzekucje we Wrocławiu w świetle diariusza
Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726–1729 i 1737–1744
Łukasz Machaj, Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych
Notki o Autorach

SCIENTIFIC DEBUTS
Łukasz Chyla, New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes
Konrad Kopystyński, Acting on oneʼs own account and a legal definition of economic
activity
Małgorzata Sikora, Relation between Internet domain protection and trademarks
Gabriela Sacha, Intellectual property law in cosmetics industry
Jakub Krawczyk, Anti-smog resolutions and the consumer protection law
Wiktoria Grotkowska, The issue of exit tax in the light of the Court of Justice of the
European Union’s judgements
Paulina Kowalska, Debt secured by a mortgage — case law
Roksana Wszołek, Legal character of the avalist’s obligation — review of the Supreme
Court’s case law
Adrian Borys, Hypothetical causality. The problem of determining the scope of tort liability,
in the situation of the so-called reserve reason (causa superveniens)
Agnieszka Pachla, Securing claims pursued before a court of conciliation in Poland —
current issues
Angelika Ciżyńska, Use of inferential reasoning by Constitutional Tribunal in developing
constitutional rules and principles
Michał Krokosz, Selected constitutional principles in the context of protection of taxpayers
rights
Krzysztof Bokwa, „Twelve judges each in sable armour clad, the visages of all inlocked
by masks…”? Facts and myths about vehmic courts
Damian Dobosz, Gloss of the resolution of the Supreme Court from the 19 of October
2018
Anna Maria Barańska, Building lease with the content corresponding to transmission
easement in the light of the latest case law of the Constitutional Tribunal
Beata Grodziska, Conducting a burial by the commune in the light of the judicature of administrative
courts
Sebastian Domagała, Split payment mechanism in Poland: The example of legal-comparative
characteristics in Romania
Jerzy Politowicz, Organizational units of customs and tax offices in the field of illegal
games on gambling machines
Aleksander Hyżorek, Procedural aspects of imposing financial penalties by the President
of the Energy Regulatory Office. Selected issues
Damian Dobosz, Anna Niziołek, Taxation of cryptocurrencies in Poland .
Katarzyna Daniel, The influence of anthropology on the science of law
Agnieszka Sadowa, Generations X, Y and Z towards online advertising
Adam Andrzej Koronkiewicz, Phasing-out of the Open Pension Fund market — revision
of the legislative changes over the years 1999–2019

IN OUR MASTER'S OPINION
Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Employee Capital Plans as an example of behavioral
economy implementation
Piotr Soroka, Magdalena Korkuś-Soroka, Application of the „fruits of the poisonous
tree” doctrine in the Polish Civil Procedure
Jarosław Szymański, Criminal events and executions in Wrocław according to the diary
of Otto Wenzel von Nostitz-Rieneck for the years 1726–1729 and 1737–1744
Łukasz Machaj, Between criminalization of homosexual activity and constitutionalization
of same-sex marriage — some remarks on the role of the Supreme Court in the United
States
Notes on Authors
 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter