Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński (red.)
ISBN: 978-83-229-3106-6
Liczba stron: 436
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Zbiór prac zawartych w niniejszym tomie jest przyczynkiem do dyskusji nad koniecznymi lub tylko pożądanymi zmianami Konstytucji. Od czasu uchwalenia Konstytucji RP w 1997 r. Polska stała się członkiem NATO i Unii Europejskiej, z całą mocą ujawniły się procesy globalizacyjne, co nie pozostało bez wpływu na kontekst obowiązywania norm konstytucyjnych. Nastąpiły też istotne zmiany społeczne i gospodarcze o charakterze wewnętrznym. Wszystko to rodzi pytanie, czy zasady konstytucyjne, na których RP oraz istniejące w Polsce instytucje opierają swój byt, nie są deformowane przez procesy uniformizacyjne w skali europejskiej i globalnej, a także czy dostosowane są do tempa zmian wewnętrznych. Na to pytanie co jakiś czas starają się odpowiedzieć politycy, dziennikarze, ekonomiści i prawnicy, formułując mniej lub bardziej rozwinięte postulaty częściowej bądź całkowitej zmiany obowiązującej konstytucji.

Słowo wstępne
ROZDZIAŁ I
ZMIANA KONSTYTUCJI - KONCEPCJE I ZAGADNIENIA TEORETYCZNOPRAWNE

 • Bogusław Banaszak, Przesłanki zmiany Konstytucji RP z 1997 roku w świetle dotychczasowych doświadczeń praktycznych i propozycji reform ustrojowych

 • Mariusz Jabłoński, Artykuł 235 jako podstawa zmiany i uchwalenia nowej Konstytucji RP

 • Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki, Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku - prawo unijne jako stymulator zmian

  ROZDZIAŁ II
  PROPOZYCJE ZMIAN I NOWELIZACJE KONSTYTUCJI RP Z 2 KWIETNIA 1997 ROKU

 • Alina Rogowska, Michał Zieliński, Jakub Żurek, Analiza projektów zmian Konstytucji 1997-2010

 • Izabela Joanna Biśta, Zmiana wykładni czy zmiana Konstytucji - rozważania na tle nowelizacji art. 55 Konstytucji RP

 • Michał Bernaczyk, Krzysztof Wygoda, Znaczenie i skutki nowelizacji art. 99 Konstytucji RP

  ROZDZIAŁ III
  DYSKUSJA NAD POTRZEBĄ ZMIAN KONSTYTUCJI RP - WNIOSKI DE LEGE FERENDA

 • Artur Ławniczak, Kwestia modyfikacji treści lub usunięcia preambuły do Konstytucji RP

 • Krystian Complak, Rewizja (gruntowna) rozdziału I Konstytucji RP z 1997 roku

 • Michał Bernaczyk, Problematyka konstytucjonalizacji samorządów zawodowych (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) na przykładzie samorządu adwokatów i radców prawnych

 • Michał Bernaczyk, Paweł Kuczma, Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

 • Mariusz Jabłoński, Problem zdefiniowania podmiotu wolności i praw w Konstytucji RP - wybrane zagadnienia

 • Ewa Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji - postulaty de lege ferenda

 • Sylwia Jarosz-Żukowska, W sprawie pożądanych zmian polskiego modelu skargi konstytucyjnej

 • Andrzej Stec, Tomasz Strzałkowski, Artykuły 96 i 97 Konstytucji RP a perspektywa reform systemu wyborczego do Sejmu i Senatu

 • Jakub Rzucidło, Justyna Węgrzyn, Propozycja nowelizacji immunitetu parlamentarnego na tle jego ewolucji

 • Ryszard Balicki, Relacje między organami władzy wykonawczej - na drodze do systemu kanclerskiego?

 • Małgorzata Masternak-Kubiak, Witold Jakimko, Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego po akcesji Polski do Unii Europejskiej

 • Łukasz Żukowski, Nowelizacja Konstytucji RP wobec pełnego członkostwa Polski w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Michał Zieliński, Potrzeba konstytucjonalizacji nowych organów władzy publicznej

 • Łukasz Kaczkowski, O potrzebie konstytucjonalizacji prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Jakub Żurek, Ocena zmian obowiązującej Konstytucji z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter