Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji

Wojciech Bońkowski
ISBN: 978-83-229-3078-6
Liczba stron: 371
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji to pierwsze w literaturze chopinologicznej spojrzenie na historię wydań utworów Chopina jako teksty kultury, swoiste zwierciadło przechadzające się gościńcami kultury muzycznej XIX wieku, odczytanie zakodowanych w nich znaczeń, spojrzeń na twórczość Chopina, ideologii, stanowisk w podstawowych sporach wokół muzyki i dzieła muzycznego. Autor analizuje edycje zarówno pod względem cywilizacyjnym, ekonomicznym, ilościowym, jak i filologicznym, badając zmiany wprowadzone do tekstu Chopinowskiego przez XIX-wiecznych redaktorów i dociekając ich pobudek. Kreśli historię recepcji twórczości kompozytora jako swoiście zawieszonej pomiędzy utylitaryzmem i pietyzmem, trywializacją i kanonizacją, sprzężonym ze sobą odchodzeniem i powrotem do intencji kompozytora.
Wojciech Bońkowski, muzykolog, italianista, tłumacz prozy i poezji włoskiej XIX i XX wieku, specjalizuje się w twórczości Fryderyka Chopina oraz zagadnieniach interpretacji muzycznej.

Wstęp
Rozdział I • Stan badań
1. Edytorstwo muzyczne w aspekcie teoretycznym i historycznym
1.1. Edytorstwo muzyczne jako szczególna forma edytorstwa naukowego
1.2. Badania historyczne nad edycjami muzycznymi
2. Badania nad recepcją twórczości Chopina
3. Badania nad edycjami dzieł Chopina
3.1. Badania nad pierwodrukami i innymi źródłami pierwotnymi
3.2. Badania źródłowe nad późniejszymi edycjami
3.3. Edytorska krytyka wydań
Rozdział II • Edycje dzieł Chopina – źródła i ich klasyfikacja
1. Edycje dzieł Chopina w XIX i XX wieku – źródła badań
2. XIX-wieczna teoria edycji
3. Klasyfikacja edycji
3.1. Dotychczasowe klasyfikacje edycji muzycznych w literaturze przedmiotu
3.2. Klasyfi kacja edycji. Kryterium pragmatyczne: przeznaczenie edycji
3.2.1. Edycje źródłowe (urteksty)
3.2.2. Edycje krytyczne
3.2.3. Edycje praktyczne (pedagogiczne)
3.2.4. Edycje interpretacyjne (wykonawcze)
3.2.5. Edycje analityczne
3.3. Klasyfi kacja edycji. Kryterium źródłowe: baza źródłowa edycji
3.3.1. Edycje oparte na wydaniach oryginalnych
3.3.2. Edycje oparte na udokumentowanych intencjach kompozytorskich
3.3.3. Edycje oparte na źródłach pozakompozytorskich
3.4. Klasyfikacja edycji. Inne możliwe kryteria
3.4.1. Kryterium biograficzne (osoba redaktora)
3.4.2. Kryterium filologiczne (zakres i stopień ingerencji redaktorskich)
Rozdział III • Edycje dzieł Chopina – perspektywa historyczna
1. Prawny i ekonomiczny kontekst edytorstwa muzycznego w XIX wieku
1.1. Kontekst ilościowy: wysokość nakładów
1.2. Kontekst finansowy
1.3. Kontekst prawny: muzyczne prawo autorskie
2. Dystrybucja geograficzna edycji
2.1. Niemcy i Austria
2.2. Francja
2.3. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
2.4. Rosja
2.5. Polska
2.6. Pozostałe kraje
3. Dystrybucja gatunkowa edycji
3.1. Edycje poszczególnych gatunków
3.2. Najpopularniejsze utwory
Rozdział IV • Edycje dzieł Chopina w perspektywie analitycznej
1. Założenia i konteksty analizy
2. Edycja pod redakcją K. Klindwortha
3. Edycje francuskie po wygaśnięciu praw autorskich
3.1. Nakłady i datowanie
3.1.1. Édition Originale Brandus & Cie
3.1.2. Édition Classique Heugel & Cie
3.2. Redakcja tekstu nutowego
4. Przypadek pewnej angielskiej edycji Koncertów
4.1. Redakcja tekstu nutowego
5. Edycje warszawskiej ofi cyny Gebethnera i Wolffa
5.1. Redakcja tekstu nutowego
5.2. Filiacja poszczególnych wydań
Rozdział V • Edycje dzieł Chopina w perspektywie społecznej i estetycznej
1. Edycje dzieł Chopina a rozumienie dzieła muzycznego w XIX wieku
1.1. Tożsamość dzieła muzycznego w XIX wieku
1.2. Dzieło muzyczne a wykonanie i partytura w XIX wieku
1.3. Kwestia wariantów
2. Edycje dzieł Chopina a wykonawstwo muzyczne
2.1. Szkoły interpretacji chopinowskiej
2.2. Szkoła polska: problemy wykonawczo-edycyjne
2.2.1. Edycja, która nie zaistniała: przypadek Raula Koczalskiego
2.3. Szkoła polsko-wiedeńska: „rozproszenie znaczeń”
2.4. Szkoła francuska: „w cieniu płytkiej wirtuozerii”
2.5. Niemcy: Chopin ukonkretniony
3. Między salonem a pomnikiem: ideologie w recepcji i edytorstwie chopinowskim
3.1. Trywializacja i jej strategie
3.1.1. Zmiana substancjalna
3.1.2. Zmiana cech pozamuzycznych. O tytułach utworów Chopina
3.1.3. Zmiana kontekstu. Chopin w przedszkolu i konserwatorium
3.2. Arbiter elegantiae: inne rozumienie salonu
4. Kobiety w edycjach Chopina (i poza nimi)
4.1. Feminizm w badaniach muzykologicznych
4.2. Kto konsumował Chopina? Uwagi o socjologii salonu
4.3. Od zniewieściałości do „sodomii”. Mroczna strona kobiecości
4.4. W kręgu uczennic
5. Edycje dzieł Chopina a narodowe uwarunkowania recepcji
5.1. Narodowe zróżnicowanie repertuaru
5.2. Problem dzieł późnych
5.3. Od „wdzięcznej dezynwoltury” do „patologicznego zatracenia”: narodowe paradygmaty recepcji
5.3.1. Polska: powierzchowna „naszość”
5.3.2. Francja i Niemcy: zawłaszczanie Chopina
5.3.3. Anglia: choroba, którą trzeba uśmierzyć
6. Wartość edycji dzieł Chopina w XIX wieku
Aneks
Bibliografia
A. Źródła
I. Edycje dzieł F. Chopina
1. Wiek XIX
2. Wiek XX
II. Katalogi wydawnicze
III. Inne źródła
1. Katalogi edycji (systematyczne, bibliograficzne, biblioteczne), spisy numerów płyt itp.
2. Wstępy do edycji, pamiętniki, artykuły, inne wypowiedzi redaktorów edycji
3. Źródła do historii recepcji twórczości Chopina
B. Literatura cytowana
I. Edytorstwo muzyczne
1. Teoria i metodologia
2. Historia
3. Opracowania dotyczące edytorstwa w poszczególnych krajach
4. Opracowania dotyczące poszczególnych wydawców
5. Opracowania dotyczące edycji dzieł poszczególnych kompozytorów
II. Historia muzyki XIX wieku
III. Fryderyk Chopin
1. Opracowania ogólne
2. Recepcja twórczości Chopina
3. Edytorstwo chopinowskie
a. Zagadnienia ogólne (teoria edycji w odniesieniu do dzieł Chopina, notacja, typ inwencji Chopina, inne uwarunkowania edytorstwa itp.)
b. Szkice, rękopisy, pierwodruki i inne źródła pierwotne
c. Edycje w wieku XIX (poza pierwodrukami)
d. Edycje w wieku XX.
Summary
Indeks nazwisk
Indeks utworów
Indeks domów wydawniczych
Spis ilustracji
Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter