Roczniki Biblioteczne LIX

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 240
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015

“Roczniki Biblioteczne” LIX to kolejny numer czasopisma naukowego z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Zawiera teksty dotyczące m.in.: naukowego opracowania i katalogowania rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku (Maciej Matwijów); idei „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (Bożena Koredczuk) czy funkcji tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa (Małgorzata Dawidziak-Kładoczna). Publikację uzupełniają: przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa (Anna Zdanowicz) oraz recenzje z publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2012–2014.

I. ARTYKUŁY
1. Dorota SIDOROWICZ-MULAK, Arkadiusz WAGNER, Dzieło Vesaliusa w oprawie
Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta
2. Aneta FIRLEJ-BUZON, Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki
efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego
3. Bożena KOREDCZUK, Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza
(1915–1969). Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?
4. Elżbieta POKORZYŃSKA, Zofia Dębicka — introligatorka z warszawskiej elity
5. Maciej MATWIJÓW, Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych
i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia
— teoria i praktyka
6. Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA , O funkcjach tytułów prac naukowych
z zakresu językoznawstwa
II. RECENZJE I PRZEGLĄDY
1. Zapełnianie mapy Alticka — przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa
(Anna Zdanowicz)
2. Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections.
Part 1–2, Wiesbaden 2012 (Michał Spandowski)
3. Julian Wojtkowski bp, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012 (Maria
Cubrzyńska-Leonarczyk)
4. Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz
2013 (Iwona Pietrzkiewicz)
5. Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної
Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013 (Maciej Matwijów)
6. Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2.
Frankfurt am Main 2014 (Elżbieta Herden)
7. Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury
1–2310, Kórnik 2014 (Agnieszka Fluda-Krokos)
8. Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław
Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014
(Bożena Hojka)
9. Kulturowa tożsamość książki. Pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław 2014
(Katarzyna Zimnoch)
10. Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce
w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015 (Anita Has-Tokarz)
III. KRONIKA
1. Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie. Konferencja naukowa,
Kraków, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów,
20–22 listopada 2014 roku (Fryderyk Rozen)
2. Tempus libri 2014. Książka w przemianach czasów. Szóste międzynarodowe interdyscyplinarne
seminarium, Český Krumlov, 23–26 października 2014 roku (Krzysztof
Walczak)
3. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego
za rok 2014
4. Publikacje nadesłane

I. ARTICLES
1. Dorota SIDOROWICZ-MULAK, Arkadiusz WAGNER, Vesalius’ work in Master
David’s binding and the beginnings of King Sigismund Augustus’ book collection
2. Aneta FIRLEJ-BUZON, Sarah Sophia Banks and Bella Clara Landauer — collectors of
ephemeral legacy
3. Bożena KOREDCZUK, The idea of “open library” by Władysław Sergiusz Kazanowicz
(1915–1969). The beginnings of “the library as the third place”?
4. Elżbieta POKORZYŃSKA, Zofia Dębicka — a bookbinder from the Warsaw elites
5. Maciej MATWIJÓW, Processing and cataloguing of early modern and modern (16th–20th
centuries) manuscripts in Polish libraries in the second half of the 20th century. Methodology
— theory and practice
6. Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, On the functions of titles of linguistic academic
books and papers
II. REVIEWS
III. CHRONICLE

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter