Roczniki Biblioteczne LXI

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 392
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

Tom 61 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące dziejów i współczesnych zagadnień książki, czytelnictwa i bibliotekoznawstwa. Pięć z nich poświęconych jest dziejom książki XV–XVI w., z czego dwa powstały na kanwie prowadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu prac inwentaryzacyjnych i dotyczą nieznanego dotąd modlitewnika z I poł. XVI w. oraz proweniencji fragmentu księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego. Na badaniach źródłowych oparty jest też artykuł poświęcony stosowanym w XV–XVI w. technikom introligatorskim. Na pograniczu zagadnień dziejów kultury, czasopiśmiennictwa, kolekcjonerstwa i edytorstwa naukowego I połowy XIX w. mieści się artykuł o Tomaszu Ujazdowskim. Z kolei problematykę urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej omówiła Jadwiga Sadowska. W tomie znalazły się także trzy artykuły dotyczące zagadnień kultury książki XIX–I połowy XX w. w aspekcie lokalnym lub regionalnym: Wrocławia, Kalisza i Galicji Wschodniej. Zagadnień współczesnych dotyczą artykuły poświęcone bibliotekarstwu dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku, wybranym zagadnieniom czytelnictwa w Czechach oraz niezrealizowanemu projektowi ustawy o jednolitej cenie książki z 2015 r.

I. ARTYKUŁY
1. Klaudia SOCHA, Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną
książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań
2. Katarzyna KRZAK-WEISS, Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi
XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów
3. Michał BARTOSZAK, Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego
w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
4. Ewa CHLEBUS, Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich — formy, funkcje,
terminologia
5. Marian PTASZYK, Tomasz Ujazdowski (1796–1836) — pedagog, publicysta, wydawca,
„starożytnik”, miłośnik książek i zabytków przeszłości, działacz polityczny
6. Олександр СЕДЛЯР, Заснування та перші роки діяльності товариства імені Ми-
хайла Качковського (1874–1877)
7. Bożena KUMOR-GOMUŁKA, Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej
genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym
we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku
8. Ewa ANDRYSIAK, Krzysztof WALCZAK, Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów
jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
9. Jadwiga SADOWSKA, Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej:
egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza
10. Małgorzata CZERWIŃSKA, Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach
alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością
wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
11. Jiří TRÁVNÍČEK, Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)
II. MATERIAŁY
12. Tomasz DZIURDZIA, Projekt ustawy o książce z 2015 roku
III. PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, POLEMIKI
13. Michał SPANDOWSKI, Zapiski Jana Solfy w inkunabule medycznym z 1496 roku
14. Grzegorz NIEĆ, Kilka uwag na marginesie projektów ustawy o jednolitej cenie książki
z 2015 i 2017 roku
15. Jakub Maciej ŁUBOCKI, Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze
pochodnym?
IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
1. Maciej Matwijów, O największej współczesnej encyklopedii księgoznawczej — drugim
wydaniu niemieckiego Lexikon des gesamten Buchwesens (LGB2)
2. Jakub Maciej Łubocki, Uwagi bibliografa nad Polską bibliografią organów Marii Szymanowicz
3. Jacek Tomaszewski, Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX wieku w zbiorach polskich.
T. 1, Kontekst historyczny. T. 2, Katalog opraw haftowanych, Warszawa 2013 (Elżbieta
Pokorzyńska)
4. Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989,
Warszawa 2015 (Tomasz Serwatka)
5. Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda
Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015 (Weronika Karlak)
6. Aleksandra Lubczyńska, Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie
autonomii (1892–1914), Pruszcz Gdański 2016 (Anna Gruca)
7. Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016 (Barbara Wąsik)
8. Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków
2016 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
9. Anna Karczewska, Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie
ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku, Kraków 2017 (Grzegorz Nieć)
V. SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
1. Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”,
29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu (Weronika
Karlak)
2. „Collections and Books [A]cross Borders” — sesja Światowego Kongresu International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 21 sierpnia 2017 (Anna Cisło)
3. „Ekslibris: znak własnościowy — dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”.
Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej, 15 listopada 2017 (Dorota Kolenda)
VI. NEKROLOG
Jadwiga Hildegard Kołodziejska (11 IX 1928–4 V 2016) (Barbara Budyńska)

I. ARTICLES
1. Klaudia SOCHA, On the methodology of studying old printed books
2. Katarzyna KRZAK-WEISS, A supplement to the study of Polish prayer books printed
in the 16th century. An attempt to identify and establish the chronology of a sheet from
the collection of the Archdiocesan Archives in Gniezno on the basis of its woodcut decorations
3. Michał BARTOSZAK, The remains of Primate Stanisław Karnkowski’s book collection
in the Archdiocesan Archives in Gniezno
4. Ewa CHLEBUS, Elements added to late Gothic bindings — forms, functions, terminology
5. Marian PTASZYK, Tomasz Ujazdowski (1796–1836) — a teacher, journalist, publisher,
“antiquarian”, lover of books and antiquities, political activist
6. Олександр СЕДЛЯР (Oleksandr SEDLÂR), The founding and first few years of the
Mykhailo Kachkovski Society
7. Bożena KUMOR-GOMUŁKA, From a dispute to a book collection, i.e. on the post-
-secularisation origins and development of the idea of collecting specialist literature in
the former State Archives in Wrocław (Staatsarchiv Breslau) until 1945
8. Ewa ANDRYSIAK, Krzysztof WALCZAK, Russian book collections of Kalisz secondary
schools as an example of a University Library collection in Poznań
9. Jadwiga SADOWSKA, Problems of the state prints registration in Poland (1918–1939):
legal deposit, national bibliography, publishing statistics
10. Małgorzata CZERWIŃSKA, From a Braille to a digital library, i.e. on alternative materials
and technological aids for users with visual impairments. Reflections on bibliology
and visual impairment
11. Jiří TRÁVNÍČEK, Life stories of readers (an outline of a concept)
II. MATERIALS
12. Tomasz DZIURDZIA, The fixed book price bill of 2015
III. CONTRIBUTIONS, COMMENTS, POLEMICS
IV. REVIEW ARTICLES AND REVIEWS
V. CONFERENCE REPORTS
VI. OBITUARY

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter